Daimonion vonCave

Vytlač príspevok
Odporuč príspevok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

Mystifikácia kultúrnymi elitami III: Sloboda a demokracia pre mémy

Prvá fáza oslobodenia mémov od génov bola realizovaná formou vytvárania kást vhodných jedincov pre jednotlivé memplexy. Druhá fáza súvisí s rozvojom iného memplexu - memplexu trhu, ktorý mal významný dopad aj na ďalší vývoj artificiálnych memplexov.
S rozvojom trhu a kapitalizmu (tiež memplexy) vzniká vrstva zbohatlíkov, ktorí samozrejme vyžadujú svoj podiel na moci. S predstavou moci sa spája (ako sme videli) aj mém výlučnosti. Pre artificiálne memplexy sa otvára priestor pre šírenie mimo feudálnych dvorov, mimo biskupské kúrie, do miest. Spočiatku sa snaží vrstva zbohatlíkov včleniť do kasty vládcov, ale s narastaním jej bohatstva a sebevedomia sa začína postupne vyčleňovať ako samostatná mocenská štruktúra. Stále úspešnejšie sa šíri memplex slobody, ktorý vytvára s memplexom trhu silnú motivačnú bázu končiacu sociálnymi nepokojmi a revolúciami.
Sloboda je mém, ktorý je mimiriadne výhodný pre každý memplex. Odstránenie obranných mémov iných memplexov (napríklad náboženských, ktoré stanovujú hranice šírenia myšlienok) im umožňuje šíriť sa do hláv, ktoré to mali rôznymi obmedzeniami (obrannými mémami) zakázané.
Zrušenie nevoľníctva značilo napríklad aj možnosť pre volne pohybujúce sa osoby replikovať rôzne mémy do oveľa viac kópií, ako keď boli ľudské hlavy nevolníckym usporiadaním rozparcelované. Voľný pohyb tovaru a peňazí umožnil memplexu trhu rovnaké oslobodenie sa od prirodzených potrieb jedincov, ako vznik vládnucich kást oslobodenie artificiálnych memplexov.
Z pôvodne kastovanej, diferncovanej spoločnosti s jasnými hranicami skupinových práv sa za účinných symbióz s liberalizačným memplexom a jeho mutáciami (napríklad memplex demokracie) postupne vytvorila masa, ktorá obsahovala celú možnú génovú diverzitu, akú podľa genetických zákonitostí môže veľká populácia obsahovať.
Proces liberalizácie a demokratizácie spoločnosti je procesom zlučovania pôvodne oddelených mekosystémov do jedného globálneho - memosféry. Tento proces pokračuje dodnes a je pravou podstatou nejasne tušeného javu globalizácie.
Z pohľadu našej témy sa otvoili dvere pre prirodzenú (ľudovú) kultúru, aby sa mohla šíriť medzi elity a súčasne sa otvorili dvere pre šírenie artificiálnych memplexov do nového priestoru hláv.
Videli sme, ako je memplex artificiálnej kultúry hákovaný na pocit postavenia v tlupe. Počas procesu rozpúšťania spoločnosti do beztvarých más hrozil artificiálnym mémom zánik, alebo rozleptanie mémami ľudovej kultúry. Na artificiálne memplexy sa vytvoril nový selekčný tlak, vznikla nové mekologická situácia.
Takéto situácie v biologickej ekológii po nejakých prírodných katastrofách spôsobia často zdecimovanie a rozdrobenie veľkých populácií na malé skupiny, v ktorých ľahšie prebehne druhová diferenciácia - vznikajú nové druhy organizmov. Zároveň je to však príležitosť obsadiť novo vzniknuté ekologické niky. Aj v mekológii artificiálnych memplexov možno pozorovať podobné procesy.

pokračovanie zajtra...

Obsah cyklu

Mystifikácia kultúrnymi elitami I
Mystifikácia kultúrnymi elitami II
Mystifikácia kultúrnymi elitami III
pokračovanie zajtra...

Mystifikácia kultúrnymi elitami | stály odkaz

Komentáre

Pozor, na konci je potreba spočítať neľahkú matematickú úlohu! Inak komentár nevložíme. Pre tých lenivejších je tam tlačidlo kúzlo.Prevádzkované na CMS TeaGuru spoločnosti Singularity, s.r.o., © 2004-2014