Daimonion vonCave

Vytlač príspevok
Odporuč príspevok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

Zákonitá distribúcia bohatstva

alebo prečo sú niektorí bohatí a iní chudobní.

S nárastom dôsledkov hospodárskej krízy stáva sa populárnejšou predstava o nespravodlivom rozdelení bohatstva. Podľa nej si pár superzbohatlíkov či už v jednotlivých krajinách, najmä však v globálnych finančných korporáciách uzurpuje (rozumejme  — ukradne) od väčšiny populácie zdroje pomocou rôznych špekulácií, vytváraním účelových dohôd s politikmi, či korupcie. Je predsa nemysliteľné, aby niekto vlastnil stovky miliárd dolárov, kým polovica sveta žije zo štyroch dolárov na deň.

Tento článok nebude rozoberať v princípe fantazmagorický pojem spravodlivosti. Jeho účelom je ponúknuť iný pohľad na zákony distribúcie bohatstva v populácii sapientov, ako je zvyčajne prezentovaný. Na rozdiel od moralistického, opierajúceho sa o pojmy ako spravodlivosť, súcit, dobro a zlo, článok chápe distribúciu bohatstva ako zákonitý proces.

Nedávno švajčiarsky výskumný tým Chair of Systems Design, ETH Zurich uverejnil výsledky svojej práce pod názvom: The Network of Global Corporate Control . V tejto práci vykonali anylýzu vzťahov 43 000 nadnárodných korporácií. Vznikla sieť, v ktorej analýza tokov financií a riadenia ukázala, že sieť obsahuje 1318 spoločností, ktoré sú vzájomne previazané vlastníckymi vzťahmi (v priemere 20 prepojení), pričom táto subsieť vlastní 20% globálnych výnosov a cez vlastnenie väčšiny „blue chips“ (akcie najziskovejších spoločností) vlastní ďalších 60% globálnych výnosov. Topologická analýza aj v tejto subsieti odhalila ďalšiu subsieť 147 vzájomne úzko previazaných spoločnosti, kde sa na spoločnom vlastníctve podieľajú všetci členovia tejto sub-sub-siete. Táto entita kontroluje približne 40% hodnoty všetkých nadnárodných spoločností na svete.

Pri interpretácii takéhoto výskumu začnem tým, že analyzujeme nehomogénnu sieť, tzn sieť, kde v jej uzloch sa nachádzajú nerovnaké entity.

Druhý fakt, o ktorý sa opriem je disipatívny charakter tejto siete. Podľa nerovnovážnej termodynamiky sú disipatívne systémy také fyzikálne systémy, ktoré sú ďaleko od rovnovážneho stavu. Cez disipatívne systémy energia neustále prúdi, pričom stav blízky nerovnovážnosti núti entity systému k neustálemu preusporiadavaniu. Zjednodušene sa dá povedať, že disipatívnosť nejakej sústavy vedie k jej vnútornej organizovanosti. Najpozoruhodnejší disipatívny systém je biosféra, ktorej sme pochopiteľne aj my súčasťou.

V biosfére disipácia energie zo Slnka a vnútra Zeme na povrchu planéty spôsobuje reorganizáciu molekulárnych vzťahov do zložitej siete vzťahov entít (organizmov). Táto sieť je nehomogénna a hierarchická. Z pohľadu toku energie v sieti vidíme autotrofné organizmy, ktoré dokážu z toku slnečnej, či tepelnej energie a základných molekúl stavať seba a svojich potomkov a herotrofné organizmy, ktoré energiu a stavebné molekuly získavajú konzumáciou autotrofných organizmov. Z veľmi zložito previazanej siete ekosystémových vzťahov tvoria z pohľadu toku energie aj heterotrofné organizmy subsieť, podobne ako v spomínanej štúdii. A nájdeme tu samozrejme aj sub-sub-siete tak úzko previazaných uzlov, že im hovoríme biotopy.

Myslím, že sa sotva dá spochybniť nasledovná predstava: každá sieť, ktorú tvoria nehomogénne uzly a cez ktorú disipuje energia vytvára hierarchickú štruktúru tokov energie.

Vráťme sa k distribúcii svetového bohatstva a položme si otázku: čo je podstatou siete ekonomických vzťahov? Samozrejme  — spoločenská deľba práce. Pokiaľ si zdroje zaobstaráva každý sám, prípadne v malej skupine lovcov-zberačov, nemôže sa vytvoriť ani lokálna sieť ekonomických vzťahov, nieto ešte globálna. V momente prepojenia samostaných entít, v situácii neustáleho toku energie, musí vzniknúť sieť vzťahov, v ktorej bude energia disipovať, čím sa súčasne bude sieť pretvárať do organizovaného celku. Vzhľadom na to, že jednotlivci sú rôzni, sieť disipuje zákonite do hierarchických štruktúr.

Čo charakterizuje súčasnú sieť distribúcie ekonomickej formy energie, teda bohatstva, presnejšie peňazí? Predovšetkým vysoké miera nestabilty, daná charakterom dnešných peňazí a tomu zodpovedajúci systém frakčného bankovníctva. Dnešné peniaze sú skoro výlučne dlhy. Presnejšie povedané zhruba 90% peňazí sú dlhy a len asi 10% zodpovedá reálnym (fyzickým) hodnotám tovarov na trhu. Kedže dlh je iba prísľub budúcej reálnej hodnoty, tok peňazí v sieti ekonomických vzťahov je neustále vystavený vysokej miere nestability. Každé malé nesplnenie  budúcich záväzkov má pre sieť katastrofálne dôsledky  — hovoríme im hospodárske, či finančné krízy.

Pri hodnotení toho ako v globálnej ekonomickej sieti disipuje energia preto nestači iba posudzovať mieru koncentrácie v jednotlivých uzloch. Pri dlhových peniazoch je totiž nemožné iba koncentrovať prísľuby budúcich reálnych hodnôt (teda dlhových peňazí) ale platí logika: čím väčšiu mieru dlhových peňazí vlastním, tým väčší záujem na ich redistribúcii do siete mám. Nazvime túto nevyhnutnosť investičným diktátom. Ak sa nejaký uzol siete uspokojí s dosiahnutou hladinou peňazí, zvyšuje si súčasne riziko ich straty pre zákonitú nestabilitu systému. K tomu ešte pristupuje fakt, že významné uzly siete  — štáty  — prostredníctvom tlaku na centrálne banky majú možnosť znehodnocovať peniaze infláciou, a tým sa zbavovať svojich dlhov. To zvyšuje aj tak vysokú mieru nestability siete a investičný diktát.

V súčasnosti je trendové negatívne hodnotiť uvedenú situáciu. Zabúda sa však na to, že len v disipatívnych štruktúrach môžu vznikať nové štruktúry. Keby boli molekulárne siete na Zemi homogénne, nikdy by sa nevivinula biosféra, ale vládla by homogénna stabilita. Keby neexistovali dlhové peniaze, nikdy by sa neuskutočnil taký ohromujúci technologický a civilizačný vývoj, aký sme zaznamenali v 20. storočí.

Taktiež treba zdôrazniť, že nerovnomerná distribúcia bohatstva v globálnej ekonomickej sieti je zákonitá a nezrušiteľná, alebo ak chceme  — nespravodlivosť je prírodný zákon rovnako ako povedzme gravitačný zákon. Akékoľvek snahy o reguláciu tokov v takejto sieti v konečnom dôsledku nepovedú k spravodlivej redistribúcii bohatstva, povedú však k jeho celkovému zníženiu. Ako som uviedol vyššie, investičný diktát núti entity v uzli redistribuovať bohatstvo jednak vo forme investícií do výroby, čo potrebujú autotrofné časti siete na vlastné prežitie, alebo do nákupu štátnych dlhopisov, ktoré štáty vydávajú na redistribúciu bohatstva prevažne na sociálne účely, čo opät využívajú najmä autotrofné časti siete. Každá snaha o reguláciu v tejto sieti znižuje množstvo peňazí a aj keď čiastočne redistribuuje zdroje, v konečnom dôsledku sa spomalí disipácia, a teda aj celkové bohatstvo v každom uzli siete.

Napokon práve my sme si to zažili v našej komunistickej minulosti. Znárodnením siete sa zaviedli „spravodlivé“ redistribučné toky. Po počiatočnom pocite nárastu individuálneho bohatstva autotrofnej časti siete postupne sieť ako celok zaznamenala pokles nárastu bohatststva ale najmä pokles tvorivého charakteru disipácie. Krajina bola voči globálnemu nárastu civilizačnej tvorivosti stále zaostalejšia a neschopnejšia produkovať väčšie bohatstvo. Zákonite sa však neodstránila „nespravodlivosť“ distribúcie. Aj v komunistickej ekonomickej sietei vládla hierarchia v distribúcii bohatstva. Aj tu existovali heterotrofné uzly vo forme mäsiarov, riaditeľov podnikov, straníckych funkcionárov, vekslákov, automechanikov… skrátka celej tej plejády z pohľadu komunistickej predstavy spravodlivosti nesystémových prvkov. Aj tu by sme našli subsieť a v jej rámci sub-sub-sieť. Len celková miera bohatstva bola nižšia. Zákonite, pretože bola nižšia celková miera ekonomickej nestability.

Záverom teda neostáva nič iné ako zhrnúť: akákoľvek snaha regulovať sieť ekonomických vzťahov vedie síce na jednej strane k zníženiu jej nestability, súčasne však vedie k zníženiu celkovej miery bohatstva v každom uzle a zníženiu kreatibility siete.

Spoločnosť | stály odkaz

Komentáre

 1. Som ja
  Krypel, alebo fakt nerozumiem... prečítal som to 4x... rozumiem perexu a rozumiem prvému odstavcu...
  Co to jéééééé????
  publikované: 30.04.2012 20:52 | autor: Iviak (e-mail, web, neautorizovaný)
 2. daimonion
  ..zabudol si dolezity faktor jedinca tak aj spolocnosti -- Poznanie . Nase poznanie ktorym skladame vedenie o svete nevychadza vo vztahu len k peniazom, ale zo socialnych vazieb a vazieb medzi uzivatelmi ..vcetne penazi. A to plati aj historicky a evolucne pre jedinca aj spolocnost. Ak by tomu tak nebolo , nebolo by revoluci, nebolo by socializmu...ani kapitalismu. Takisto si zabudol na nabozenstvo.Taky rimsky centralny katolicizmus , ta obrovska cierna armada , ta moc nad ludskou myslou ktoru vyuziva na udrziavanie nerovnosti..
  Minulost a sucanost aj buducnost --to vsetko je formoane poznanim.Vsimni si ako Uz Agresivne na nas utoci kapitalismus -- nasilim-- politicky -- ekonomicky a kuturne , kde sa hodnoty burzoazie stavaju a musia priam byt hoc nasilne hodnotami nas vsetkych. Na druhej strane ako sa odklonujeme a vymanujeme spod moci cirkvi nad nasim myslenim a zaciname hladat utcitu spiritualitu naseho vedomia a nevedomia a ine duchovno-duchovno ktore by nam pomahalo a chranilo nasu mysel a telo aj bytie.

  To svedci o tom ze sa bude zas rodit ina doba .. a ekonomicke vztahy.. regulovane .. ..

  publikované: 01.05.2012 01:51 | autor: jajaj (e-mail, web, neautorizovaný)
 3. ...
  Autor článku si vzal na mušku všeobecné presvedčenie 99% sapientov „o nespravodlivom rozdelení bohatstva“ a nebol by to Daimonion von Cave, aby toto presvedčenie považované za nespochybniteľnú pravdu neskúsil obrátiť hore nohami a neponúknuť sofistikovanú, skutočného intelektuála hodnú apológiu nespravodlivosti ako evolučnej a systémovej nevyhnutnosti.

  Keďže článok nerozoberá „v princípe fantazmagorický pojem spravodlivosti“ a vedeckými argumentmi zdôvodňuje jej opak, práve spravodlivosť je správny základ pre pokus o čiastkovú antitézu k autorovmu záveru, že „akákoľvek snaha regulovať sieť ekonomických vzťahov ... vedie k zníženiu celkovej miery bohatstva v každom uzle a zníženiu kreatibility siete.“

  Nemám v úmysle vyvracať autorovu tézu, ani ho pre ňu moralizovať a odsudzovať. Daimonion urobil to, čo robí skoro vždy: ponúkol brilantnú úvahu, opierajúcu sa o jeho obdivuhodné kongnitívne schopnosti, a vypointoval ju provokatívnym záverom, pri ktorom väčšina ľudí zdúpnie alebo sa na autora akosapatrí nasrdí. Mňa jeho ad absurdum dovedené úvahy fascinujú a bavia, lebo osvetľujú javy a súvislosti, ktoré mi bez takéhoto nasvietenia unikajú v prítmí tušení, neúplných informácií a nedostatočných vedomostí.

  Moja námietka či presnejšie dovetok k autorovmu textu teda znie takto:

  Snaha regulovať sieť ekonomických vzťahov ako výraz túžby po (fantazmagorickej) spravodlivosti je nenahraditeľnou súčasťou disipatívnej štruktúry. Je jangom k jingu tlaku na nespravodlivosť, lebo vytvára spätný tlak na tvorivosť tých prvkov systému, ktoré chcú presadiť čo najnerovnomernejšie „rozdelenie bohatstva“ a tým - v rozpore s tézou autora článku - spoluvytvára tlak na ZVÝŠENIE, nie zníženie celkovej miery bohatstva. Inak a možno zrozumiteľnejšie: snaha o spravodlivosť a nespravodlivosť sa od seba nedajú oddeliť, disipatívny systém vyžaduje obe tieto zložky a len vďaka ich trvalej prítomnosti a interakcii sa miera bohatstva a blahobytu (aj keď nerovnomerne rozdeleného) zvyšuje.

  Záver pre každodenný život: S faktom, že nespravodlivosť je pred spravodlivosťou stále o krok napred, je rozumné sa zmieriť, no práve tak je nevyhnutné nerezignovať na túžbu po spravodlivosti.
  publikované: 28.06.2012 15:19 | autor: noktoasi (e-mail, web, neautorizovaný)
 4. @ noktoasi
  Fajn, že si sa ozval :)
  Súhlasím s tým, že tlak na rovnomerné rozdelenie bohatstva je súčasťou siete vzťahov a teda ju spoluvytvára. Len nesúhlasím s tým, že by ako taká zvyšovala bohatstvo siete, práve naopeak.
  Je to jednoduché, napokon som to v článku napísal. Ak sa niekde koncentruje bohatstvo, tak sa zvyšuje súčasne tlak na jeho investovanie, teda znova sa musia vytvárať nové materiálne statky, investície. Ak sa bohatstvo len prerozdelí, tak sa zníži možnosť investovať a zníži sa teda schopnosť siete vytvoriť bohatstvo.
  Inak — aj na základe reakcií na tento článok vyššie od teba som pochopil, že blog.sk nie je vhodné miesto na moje články a presunul som sa na menejstatu.sk, kde fungujem pod nickom Radek Domica.
  publikované: 30.06.2012 08:57 | autor: daimonion (e-mail, web, autorizovaný)
 5. Vhodné miesto na...
  nazdar Daimonion vonCave alias Radek Domica. Čítam dobre? Pojem spravodlivosti je podľa Teba fantazmagorický už v princípe? To snáď nemyslíš vážne... Istotne to myslíš len v rámci tohto svojho článku :) pojednávajúceho o istej zákonitosti (distribúcie resp v podstate tiež hoci nie komunistického ale predsalen istého mechanizmu) prerozdeľovania (národného) bohatstva. V opačnom prípade súhlasím s Noktoasim že svoje (ani nie tak ekonomické ako skôr politické) úvahy nie že dovádzaš ale že sa oni samé a Ty spolu s nimi v istom ohľade uberáš ad absurdum.
  publikované: 30.06.2012 11:53 | autor: robentin (e-mail, web, autorizovaný)
 6. ...
  Tlak na rovnomerné rozdelenie bohatstva sám o sebe bohatstvo siete neznižuje. Znížilo by ho len ÚSPEŠNÉ rovnomerné rozdelenie ako výsledok tohto tlaku. Občas sa taký stav na prechodnú dobu vytvára (socializmus), no je to stav nestabilný a dlho sa neudrží.

  Keďže tlak síl „spravodlivosti“ na rovnomerné rozdelenie bohatstva vyvolá rovnaký protitlak síl „nespravodlivosti“ (zákon akcie a reakcie) a keďže „nespravodlivosť je pred spravodlivosťou stále o krok napred“, sily „nespravodlivosti“ vždy nájdu nejaký sofistikovaný spôsob, ako presadiť čo najnerovnomernejšie rozdelenie bohatstva.

  Výsledok:

  ... viac bohatstva (aj pre sily „spravodlivosti“, ktoré v súboji ťahajú za kratší koniec)
  ... a zároveň väčšia nerovnomernosť rozdelenia bohatstva.

  Obe strany teda vďaka vzájomnej interakcii nakoniec vždy získajú (win-win), aj keď jedna (relatívne) menej a druhá viac. Bez tlaku na rovnomerné rozdelenie bohatstva by sily, ktoré sa mu bránia, „zleniveli“ a disipatívny systém by stagnoval / degeneroval.
  publikované: 30.06.2012 14:08 | autor: noktoasi (e-mail, web, neautorizovaný)
 7. @ noktoasi
  Súhlasím, že samotný tlak na spravodlivé rozdelenie bohatstva ešte kvantitu bohatstva neznižuje. Znižuje ho však každý krok, povedzme vo forme nejakého bankového dozoru alebo iného právneho nástroja, pretože bez toho by bolo bohatstvo rozdelené prirodzene a v uzloch, kde sa koncentruje by ho bolo viac.
  Taktiež súhlasím s uvedeným princípom akcie a reakcie, ktorý isto prispieva ku kreatívnosti siete vzťahov.
  Nesúhlasím však s tým, že by pri neexistencii tlaku na rovnomerné rozdelenie bohatstva bohaté uzly siete zleniveli. To je možné iba v sieťach, ktorých ekonomika je postavená na komoditných peniazoch (zlato, striebro), ale nie na sieťach, ktorých ekonomika je postavená na fiat money, teda vynútených peniazoch (papierové, alebo čisté elektronické účty v bankách) Tieto peniaze strácajú neustále infláciou hodnotu, čo núti ich majiteľov k neustálemu reinvestovaniu. Ak by zleniveli, o bohatstvo vo forme čísielok na účtoch by prišli.
  Iný zaujímavý aspekt veci je cykličnosť v súčasnej sieti. Z dôvodu nekomoditného charakteru peňazí vznikajú hospodárske cykly, čo vyvoláva cykly politické. Striedajú sa tlaky na prerozdeľovanie s tlakmi na uvolnenie prerozdeľovania. Je to jeden z prejavov komplexnosti siete. Ľavicoví politici si účelovo z celej komplexnosti vyberajú prerozdeľovací mechanizmus, pravicoví zasa distribučný. Každý z nich nechápe celok ako celok.
  publikované: 30.06.2012 14:49 | autor: daimonion (e-mail, web, autorizovaný)
 8. ...
  V zásadných veciach si zdá sa rozumieme, dohadovať sa o detailoch asi nemá veľký zmysel.

  Už len k tomu "zleniveniu": chápem ho relatívne. Ak bude na bankára/investora pôsobiť len tlak inflácie, je to iste tlak menší než keď sa k nemu pridajú tlaky na "spravodlivé" prerozdelenie bohatstva. Ako vravíš, aj bez neho bankári/investori úplne nezlenivejú, no iste aspoň spohodlnejú. S príslušnými dôsledkami na ich konanie a stav disipatívneho systému.

  Stránku menejstatu.sk som si pozrel, vyzerá to byť zaujímavý projekt, no môj pohľad sa už nejakú dobu upiera na omnoho menšiu sociálnu štruktúru - na obec a pomery v nej. A tam som zatiaľ nevymyslel nič lepšie než "viac občianskej kontroly - menej kradnutia/plytvania". Lebo aj keď s nerovnomernosťou rozdelenia bohatstva nemám zásadný problém, nazdávam sa, že jej zdrojom by mali byť iné mechanizmy než sprenevera a bohapusté rozkrádanie verejných zdrojov.
  publikované: 30.06.2012 15:08 | autor: noktoasi (e-mail, web, neautorizovaný)
 9. @ noktoasi — malé obce
  malé obce sú z pohľadu evolučnej psychológie oveľa prirodzenejšie a bližšie vrodeným mechanizmom správania sapientovi ako mestá, či štát. Veci sú viac založené na osobných vzťahoch a lokálnych vzťahoch. Veď aký už len mám ja kontakt s nejakým politokm v parlamente, že?
  Z toho vyplýva, že v lokálnej sfére je možné a zrejme aj užitočné vytvárať koalície proti koalíciám nie medzi politickými umelými subjektami, ale medzi obyvateľmi priamo. To je tá tvoja priama občianska kontrola. Nakoniec aj referendá na obecnej úrovni sú zväčša úspešnejšie ako tie na celoštátnej.
  Držím palce v tom, aby si bol schopný vytvárať lokálne občianske koalície a tým vytvoriť postupne to najdôležitejšie v každej obci — miestne nepísané pravidlá, ktoré sa jednoducho neporušujú a nevynucujú. Chce to čas a trvalé úsilie. Na úrovni štátu je to prakticky nemožné.
  publikované: 01.07.2012 11:40 | autor: daimonion (e-mail, web, autorizovaný)
 10. Súhlas
  verím, že my, čo sme sa vydali na ťaženie v obciach pod práporom "viac občianskej kontroly, menej sprenevery a zlodejín (v obci)", sa s vami, čo idete po krku štátu pod práporom "menej štátu, viac slobody", stretneme kdesi na pol cesty, povedzme vo vuckách, a konečne na SK zavládne spravodlivá nespravodlivosť :).
  publikované: 01.07.2012 13:04 | autor: noktoasi (e-mail, web, neautorizovaný)
 11. Si účelovo z celej komplexnosti...
  Nazdar vospolok. Akosi sa tu prehliadol môj [30.06.2012 11:53] koment, Daimonion vonCave alias Radek Domica, ignoruješ ho? Pojem spravodlivosti je podľa Teba fantazmagorický už v princípe? Myslím by nebolo odveci vysvetliť nám čo si tým vlastne myslel. Osobne sa domnievam že si to myslel len v rámci tohto svojho článku :) pojednávajúceho o istej zákonitosti (distribúcie resp v podstate tiež hoci nie komunistického ale predsalen istého mechanizmu) prerozdeľovania (národného) bohatstva. Lebo imho len o'brienovec by mohol zastávať taký názor, Noktoasi, bojovník za spravodlivú nespravodlivosť, čo povieš?
  publikované: 02.07.2012 00:06 | autor: robentin (e-mail, web, autorizovaný)
 12. Keď človeku je trapné reagovať na také komentáre, robentin
  Časy, ked ma tešilo niekoho zhadzovať sú už nejaký ten rok za mnou. Reagovať na podobné komentáre, ako sú tie vaše značí usvedčiť vás z nedostatku sčítanosti, vzdelania,m čo by samnozrejme vyvolalo neproduktívnu škriepku.
  Takže iba stručne. Ak chápeme spravodlivosť ako dosiahnuteľný stav spoločnosti, tak už bezmála 1500 rokov vzdelanci vedia, že to možné nie je. Prečo? Pretože ak chceme zmenu na spravodlivosť, tak musíme predpokladať, že zmena nastáva zo stavu nespravodlivého. A ako nastáva stav nespravodlivosti? Tak, že v nejakej veci je medzi subjektami nastolená nerovnosť. Ako nastáva nerovnosť? Tak, že sa subjekty pomeriavajú voči nejakému rovnakému stavu, napríklad rovnaká životná úroveň, rovnaké zaobchádzanie pred zákonom, rovnaké možnosti na zamestnanie a pod. Ako je vôbec možné, že voči rovnakému vznikne nerovnakosť? Jedine tak, že nerovnakí jedinci sú vystavení rovnakosti niečoho. Lenže nerovnakosť jedincov je prirodzený a nezmeniteľný stav, preto nastáva nerovnosť a preto je nespravodlivosť jedine možný stav, kým spravodlivosť je iba stav vysnívaný, teda ako som ja napísal — fantazmagorický. Je to rovnaký pojem ako dobro, zlo, sloboda. Jediný reálny význam týchto pojmov je motivačný, usmerňuje konanie ľudí, motivuje ich k nejakej činnosti.
  Dokonca aj zakladateľ komunizmu Marx v knije Bieda filozofie rozoberá absurdnosť predstavy nastolenej spravodlivosti. Dnešní ľavičiarski teoretici síce uznávajú, že spravodlivosť nemožno nastoliť, myslia si však, ž nie je dôležitá spravodlivosť, ale úsilie o spravodlivosť, pretože poda ich názoru má zmysel zmenšovanie miery nespravodlivosti. Čo je ovšem znova iba vytrhávanie vecí z kontextu, ako som sa pokúsil ukázať v článku.
  publikované: 02.07.2012 08:09 | autor: daimonion (e-mail, web, autorizovaný)
 13. robertin
  "spravodlivá nespravodlivosť" je nadsádzka, bližšie k tomu, za čo (dľa mojej mienky) stojí bojovať, je "spravodlivé nerovnomerné rozloženie bohatstva".
  publikované: 02.07.2012 08:17 | autor: noktoasi (e-mail, web, neautorizovaný)
 14. Ma tešilo niekoho zhadzovať...
  nazdar Noktoasi, diky za to vysvetlenie :) ale vedz že čo myslíš tou SPRAVODLIVou NESPRAVODLIVOSŤou som vedel/ videl už predtým. Ale fajn že si to tu (povedal resp) napísal aj takto napriamo hoci - ako istotne uznáš -, nie celkom presne. Domnievam sa že v tomto sme rovnakej mienky. Aj s tým čo splieta Daimonion o nerovnosti atď nemám problém súhlasiť. Veď to napokon nepriamo vyplýva aj z toho môjho dovysvetlovávania pointy ten otázky čo som položil, nie? Preto mi je trochu divné že taký inteligentny a sčítaný človek akým autor tohto blogu imho bezpochyby je, ju ne-pochopil. V čom to asi bude? Nuž odpoveď sa zrejme skrýva v tejtohľa jeho vete: "Ak chápeme spravodlivosť ako dosiahnuteľný stav spoločnosti, tak (...)" - takto nenápadko (a mysím že nenápadko hlavne pre neho samého - neuvedomujúc si to) posunul význam toho pojmu niekde inde. Čo je to vlastne spravodlivosť? Fantazmagorický pojem? Fantazmagorický už v princípe? Zastávať takýto názor môže iba o'brienovec...
  publikované: 03.07.2012 15:28 | autor: robentin (e-mail, web, autorizovaný)
 15. By vyvolalo neproduktívnu škriepku...
  Daimonion vonCave alias Radek Domica, veď pochop správne tú moju [30.06.2012 11:53] poznámku: Čítam dobre? Pojem spravodlivosti je podľa Teba fantazmagorický už v princípe? - Nechcel by si máličko preformulovať tú svoju vetu?
  publikované: 05.07.2012 19:02 | autor: robentin (e-mail, web, autorizovaný)
 16. Máličko preformulovať...
  Vo svojej reakcii na moju výzvu síce uvádzaš na pravú mieru čo myslíš tým "v princípe fantazmagorický" v tej svojej vete Ale v tom komente na záver toho odseku sa beztak zdá byť napísané niečo celkom iné. Ževraj jediný reálny význam toho pojmu je v usmerňovaní konania ľudí k nejakej činnosti, hmmm... Chceš tým povedať že navzdory všetkým očakávaniam sa konať spravodlivo míňa svojím účinkom? Inými slovami že spravodlivosť je ozaj iba (ľudský) sen ktorý však ani nestojí za to snívať ho? Daimonion, toto je Tvoj názor?
  publikované: 06.07.2012 11:18 | autor: robentin (e-mail, web, autorizovaný)
 17. Konať spravodlivo sa míňa svojím účinkom - príklad
  Přicházím do práce a první co vidím je Ländres. Za ním stojí náš nemocniční malíř Kalinin s pomocníkem. Ländres drží v rukách dvě baňky s metylénovou modří. Tou metylénovou modří která se považovala za natolik deficitní že se vydávala div ne po kapkách a pouze pro chronocystoskopii.
  Jak jsem vcházela, slyšela jsem: "Chci aby můj pokoj - pokoj ve kterém bydlím - byl dobře vymalovaný a proto vás prosím, Vladimíre Nikolajeviči, dohlédněte aby všechna tato methylenblau byla vylita do vápna. Já těm uvězněným nevěřím, mohou si něco ulít, jsou to všecko zloději..."
  "Tak oni, tihle uvěznění, jsou zloději?!" neovládla jsem se a vřítila se do pokoje. "Oni že jsou zlodějí? A co jste vy? Vy který jste ukradl nemocným tento deficitní lék? Natolik deficitní že ho vydáváte jenom pro chromocystoskopii a to ještě jenom po deseti gramech! Kolikpak jste ukradl nemocným té metylénové modře abyste si s ní nechal vymalovat stěny "svého" pokoje?"
  Panebože! Co následovalo! V sousední místnosti běhal a vzpínal ruce Pavel Jevdokimovič zatímco Vladimír Nikolajevič se prohýbal smíchy. A bylo věru proč! Ländres s oběma baňkami v rukách se div neposadil. Za jeho zády se šklíbili malíři. "Co si to dovoluje ta mrcha!" zaječel ten zlostný skřet, celý rudý. "Co si to ta fašistka dovolila!... Ven! Okamžite ven!!! Ať už ji tady nevidím!"
  On, usvědčený z krádeže léku; on který zcela protiprávně bydlel v márnici - který neměl nic společného s ÚNT (jelikož tehdy už pracoval ve skladu léčiv) -, on mě ještě urážel! Mě která jsem byla na svém pracovišti! Cožpak mě mohlo napadnout že Pavel Jevdokimovič - hodný, poctivý, spravedlivý, takže by, jak se říká, mouše neublížil -, dokončí dílo započaté Ländresem a dorazí mě? A dopadlo to právě tak. Přiskočil ke mně se slovy: "Jdi, jdi, Frosiňko!" a postrkoval mě za ramena ke dveřím. Vytrhla jsem se mu, vyběhla z mistnosti na zápraží, seběhla po schodech a jen v plášti a plátěnkách naboso se rozeběhla kolem stájí do zóny.
  - Jevfrosinija Kersnovskaja
  publikované: 06.07.2012 20:31 | autor: robentin (e-mail, web, autorizovaný)
 18. Nerovnakí jedinci...
  Frosiňka asi "zabudla" že tam bola ako mukel :) a preto ju ten Pavel Jevdokimovič postrkoval za ramena ke dveřím lebo, ako všetci dobre vieme, mukel sa nemá čo ohlasovať. Veď napokon spravodlivosť je pojem fantazmagorický a to fantazmagorický už v princípe! Daimonion vonCave alias Radek Domica, je to ozaj tak?
  publikované: 08.07.2012 11:56 | autor: robentin (e-mail, web, autorizovaný)
 19. Regulované a nergulované ekonomické vzťahy
  Ekonomické vzťahy, ich regulácia a rozdelenie bohatstva nefunguje v extrémoch. Regulovaný systém dobre popísal Daimon na príklade komunizmu. Komunizmus fungoval len do takej miery akú mal mieru neregulovania a nerozdeľovania.Ak budú mať všetci rovnaký podiel na bohatstve, stratí sa motivácia mať vačší podiel, pretože každé individuálne zvýšenie bohatstva je prerozdelené a každý ho má rovnaké, či sa snaží alebo nie. To dovedie k tomu, že nakoniec sa nik nesnaží.
  Ale ani rozdelenie bohatstva bez regulácie nebude fungovať. Bez regulácie skončí všetko bohatstvo po určitom čase u jednotlivca a ostatní nebudú mať nič. Ten, kto má všetko bohatstvo už nebude mať záujem ho zvyšovať Ak by to aj náhodou chcel, jednotlivec bez ostatných toho aj tak moc nespraví. Tí ktorí nemajú nič, nebudú mať záujem zvyšovať bohatstvo, pretože všetko bohatstvo skončí u toho jedného a oni budú mať aj tak to nič.
  Ak je systém príliš vychýlený do nerovnomerného rozdelenia, vyžaduje viac regulácie. Ak je ekonomický systém blízky rovnakého rozdelenie, nevyhnutne potrebuje znížiť regulácie.Miera regulácie sa však nehľadá jednoducho a jej výška je dynamická veličina.
  publikované: 08.07.2012 21:45 | autor: čo na tom kto (e-mail, web, neautorizovaný)
 20. Miera regulácie (diskurzu)...
  Daimonion vonCave alias Radek Domica, chápať SPRAVODLIVOSŤ AKO DOSIAHNUTEĽNÝ STAV SPOLOČNOSTI je zavádzajúce. Takto chápaná spravodlivosť je totiž ozaj fantazmagorický pojem. Nepreformuluješ teda tú svoju vetu {05.07.2012 19:02} prosím? :)
  publikované: 10.07.2012 15:25 | autor: robentin (e-mail, web, autorizovaný)
 21. Zákerná otázka
  Chápať spravodlivosť ako dosiahnuteľný stav spoločnosti, Daimonion, podľa Teba, je alebo nie je zavádzajúce?
  publikované: 10.07.2012 20:03 | autor: robentin (e-mail, web, autorizovaný)
 22. Dosiahnuteľný stav...
  Daimonion vonCave alias Radek Domica, možno sa pýtaš sám seba - veď koho inak keď so mnou nekomunikuješ :) -, že čo tu do čerta ten Robentin sleduje týmto svojím dobiedzaním, nič Ťa nenapadá?
  publikované: 14.07.2012 10:18 | autor: robentin (e-mail, web, autorizovaný)
 23. Náhradné svedomie
  Ty si to moje dobiezanie nevpúšťaš ani do päty. však má pravdu, Daimonion vonCave alias Radek Domica, alebo krivdím Ti týmto svojím tvrdením? Som teraz k Tebe nespravodlivý? Veď zaiste by si aj uznal že si ne-zachytil pointu tej mojej {30.06.2012 11:53} otázky ibaže Ti je trápne :) to spraviť. Alebo si natoľko zaneprázdnený že nemáš čas ani len nakuknuť čo Ti sem vypisujem?
  publikované: 15.07.2012 11:38 | autor: robentin (e-mail, web, autorizovaný)
 24. Evolučná psychológia
  Dajme tomu že nie si zaneprázdnený až natoľko aby si nemal čas nakuknúť sem na svoj blog A dajme tomu že si v stave chápať čo Ti {10.07.2012 15:25} vyčítam. To potom asi dajaký mém Ťa motivuje cítiť sa "trápne" a ne-ospravedlniť sa (mi) že "sorry, moja reakcia na tvoje vyzývavé {02.07.2012 00:06} anti-o'brienovstvo bola skôr hormonálna než rozumná," Daimonion, duch Sókratov, :) nuž nie je tak?
  publikované: 15.07.2012 17:17 | autor: robentin (e-mail, web, autorizovaný)
 25. V stave chápať...
  Aj chápanie spravodlivosti je mém a možno - hoci o tom silno pochybujem -, zrovna tento mém Ti bráni uznať čo je imho zrejmé nie takto postihnutému človeku. Totiž že spravodlivosť treba chápať ináč. Chápať ju ako spoločnosťou dosiahnuteľný stav je zavádzajúce lebo ... lebo ... vlastne nie. Zavádzajúce je myslieť si že je nemysliteľné resp nespravodlivé aby niekto vlastnil stovky miliárd dolárov kým polovica sveta žije zo štyroch dolárov na deň. Prečo? Iná vec by bola keby ten niekto druhých okrádal. Ako napríklad ten "antifašista" čo si dal vymaľovať izbu s methylenblau. Daimonion vonCave, duch Sókratov, to bol teda ale skrivodlivý hajzel, čo povieš?
  publikované: 16.07.2012 22:13 | autor: robentin (e-mail, web, autorizovaný)
 26. Iná vec!
  Ako tak znova čítam prvý odsek článku pod ktorým sa tu nie z vlastnej vôle už hodný čas rozprávam sám so sebou, badám že ten "duch Sókratov" nás zavádza!

  Úvodom spomína istú populárnu predstavu podľa ktorej si pár superzbohatlíkov uzurpuje zdroje A odrazu si v ďalšej vete všíma iba ten priepastný rozdiel medzi nimi a polovicou sveta čo žije zo štyroch dolárov na deň akoby vôbec nezáležalo na tom či k svojmu majetku prichádzame čestne alebo naopak podvodmi a vďaka orwell svinským praktikám!

  Hmmm...
  publikované: 17.07.2012 23:42 | autor: robentin (e-mail, web, autorizovaný)
 27. Akoby vôbec nezáležalo na...
  Pre mňa sú tieto procesy zaujímavé predovšetkým z memetického hľadiska. Z môjho pohľadu je jedno ktorý supermemplex zvíťazí a ovládne viac hláv — je to ten istý proces len iné memplexy, a teda je to ich vec.
  - Daimonion vonCave
  publikované: 18.07.2012 21:34 | autor: robentin (e-mail, web, autorizovaný)
 28. Z môjho pohľadu...
  Ale veď ako človeku Ti predsa nemôže byť a nie je jedno v akej spoločnosti to žiješ. Istotne sa Ti tiež nepáči keď ťa podvádzajú a oblbujú ako podvádzali a oblbovali (a vlastne aj vykorisťovali ostatné zvieratá na farme) tie povestné svine v tej svetoznámej Orwellovej bájke.
  publikované: 19.07.2012 20:03 | autor: robentin (e-mail, web, autorizovaný)
 29. Nemôže byť a nie je...
  Všetky humanistické ideály sú hlúpe. A hlavne sú neuskutočniteľné! To však nie je podstata javu. Podstatou je to že sú to memplexy ktorých záujem nie je plniť to čo sľubujú, ale to že sa chcú rozmnožiť do čo najviac hláv. Je im úpne jedno či to tie hlavy prežijú, či budú kvôli tomu trpieť alebo budú šťastné. Dôležitý pre memplexy je iba boj o prežitie v súboji s inými konkurenčnými memplexami. Aj memplex sociálnej spravodlisti je vcelku úspešne prežívajúci memplex pretože v symbióze s inými memplexami prežíva raz ako nacizmus, raz ako komunizmus a inokedy ako socializmus, ba dokonca je v pozadí aj takého liberalizmu. Nejde o samotný obsah — ide iba a len o prežitie.
  - Daimonion vonCave
  publikované: 19.07.2012 20:12 | autor: robentin (e-mail, web, autorizovaný)
 30. robertin..
  ..nechaj daimoniona, aj on v tom ma trochu chaos, nechce sa mu zaoberat este aj tvojim chaosom v pojmoch. Daimonion sa myli v tom, ze "socialnu spravodlivost" poklada iba za memplex. "Socialna spravodlivost" nie je iba memplex, rovnako ako "sex" nie je iba memplex. Je to nieco co existuje aj bez slov, cisto pocitovo, co vidno aj na malych detoch, co este nevedia rozpravat ale uz pocituju ako nespravodlivost, ked ich surodenec dostane z niecoho viac ako oni.
  publikované: 20.07.2012 10:19 | autor: sestko (e-mail, web, neautorizovaný)
 31. Chaos v pojmoch...
  nazdar Sestko, dovoľ aby som Ťa poopravil, mémy pre svoj "život" nepotrebujú slová. Teda to čo sa bežne chápe pod slovom. Teda to čo tvorí ľudskú reč. Mém je skôr niečo ako schopenhauerská predstava. V prípade sociálnej spravodlivosti a príbuzných (v istom zmysle {02.07.2012 08:09} fantazmagorických) pojmov je to kúsok tej predstavy o spoločenskom svete v ktorom žiješ. aj tie Tebou spomínané deti májú takú dajakú predstavu v hlave a preto pociťujú tú nespravodlivosť keď ich súrodenec dostane z niečoho viac ako oni. Napríklad výprask? :) Čo by tie deti pociťovali teraz, súcit? Radosť že tak mu treba? - Čo asi pociťuje Daimonion keď sa okolo nás zase stále a znova dokolečka dokola rozťahujú orwellove svine? Je to ma-amvpitchysta?
  publikované: 20.07.2012 23:47 | autor: robentin (e-mail, web, autorizovaný)
 32. Ma-amvpitchysta...
  Nerovnosť je prirodzená, je základom fungovania Vesmíru. Je to prírodný zákon ktorý sa nedá obísť alebo porušiť rovnako ako gravitačný zákon. Ak sa niekde nerovnosť umelo zníži, inde sa prirodzene rozšíri. Dá sa dokázať že existuje niečo ako zákon zachovania nerovnosti.
  - Daimonion vonCave
  publikované: 20.07.2012 23:50 | autor: robentin (e-mail, web, autorizovaný)
 33. robentin
  Vďaka, že sa snažíš opravovať aj môj chaos v pojmoch robentin, máš pravdu mém to nie sú len slová, ale može to byť aj správanie, melodia, svetonázor , ktoré sa dajú nakopírovať z človeka na človeka. Chcel som len povedať, že u malého dieťata sa ešte podľa mňa nestihol mém spravodlivosti doňho nakopírovať, čiže ide skôr o niečo geneticky daného.
  Neviem či si mi pomohol, keď si mem pripodobnil k schopenhauerovskej predstave, lebo poďla Schopenhauera znamená predstava celý svet /v našej hlave/. Veď už v názve jeho diela sa píše "Svet ako predstava".
  publikované: 21.07.2012 08:40 | autor: sestko (e-mail, web, neautorizovaný)
 34. Mém ako schopenhauerská predstava
  Sestko, momentálne nemám dosť času premyslieť a napísať dačo k tomu... ale čoskoro sem prídem znovu a podiskutujeme, dobre? Si za? ps: A dik že môj nick už píšeš spravne - s N a nie R :)
  publikované: 22.07.2012 15:44 | autor: robentin (e-mail, web, autorizovaný)
 35. Prídem znovu...
  Ponáhľam sa aby si nečakal dlho a vidím že žiadna odozva. Hm, neva. Sklamaný som ale trocha. Aj z toho Daimoniona. Položíš mu otázku a prvé čo počuješ od neho, je povýšenectvo. A to iba preto lebo nechopil pointu toho k čomu som ho takto vyzýval. A možno to chápať ani nechce. Alebo ju pochopil ale nechce ju prijať. Od o'brienovca by sa to dalo čakať.
  publikované: 25.07.2012 22:28 | autor: robentin (e-mail, web, autorizovaný)
 36. Rovnakosť a rovnoprávnosť
  Rovnoprávnosť je rovnakosť v právach, napr. súkromné vlastníctvo: rovnaké právo na vlastnenie.

  > "ako nastáva stav nespravodlivosti? Tak, že v nejakej veci je medzi subjektami nastolená nerovnosť. Ako nastáva nerovnosť? Tak, že sa subjekty pomeriavajú voči nejakému rovnakému stavu"

  Za spravodlivosť považujem rovnoprávnosť, nie rovnakosť. Väčšina ľudí si to z mojej vlastnej skúsenosti vysvetľuje ako rovnakosť (že oni nemajú niečo, čo má niekto iný).
  publikované: 09.08.2012 20:01 | autor: qed (e-mail, web, neautorizovaný)
 37. Za spravodlivosť považujem...
  Jasné že spravodlivosť je niečo diametrálne iné než čo sa nám tu podsúva, hm. Lenže o tomto tento bloger diskutovať nechce. Pre neho je to fantazmagorický pojem a basta fidly motyka, Daimonion vonCave alias Radek Domica, je to ozaj tak?
  publikované: 10.08.2012 21:20 | autor: robentin (e-mail, web, autorizovaný)
Pozor, na konci je potreba spočítať neľahkú matematickú úlohu! Inak komentár nevložíme. Pre tých lenivejších je tam tlačidlo kúzlo.Prevádzkované na CMS TeaGuru spoločnosti Singularity, s.r.o., © 2004-2014