Daimonion vonCave

Vytlač príspevok
Odporuč príspevok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

Sociálne najspravodlivejší systém — komunizmus III.

Sociálna starostlivosť - zdravotníctvo

Za komunizmu bolo zdravotníctvo bezplatné a sociálne spravodlivé, pretože bolo všetkým poskytované rovnako. Tak tomu bolo de iure, ale de facto pre zdravotníctvo tak ako pre všetky služby platilo, že bolo nedostatkové. Áno, počet lôžok, počet zdravotných zariadení bol v podstate ideálny. Čo bolo nedostatkové bola kvalita zdravotníctva. Vzhľadom na to, že nikde na svete neexistuje spoločnosť, ktorá by bola schopná investovať do zdravotníctva toľko prostriedkov, koľko je zdravotníctvo schopné pohltiť, všade existuje tlak prírodného výberu na kvalitu zdravotníctva, a v tomto komunizmus nebol nijakou výnimkou. Ako som uviedol — rovnosť v odmeňovaní vedie k minimalizácii úsilia. Zdravotníctvo vyžaduje veľa sofistikovaných výrobkov, najmä farmák, ale aj drahej elektroniky a drahého výskumu. Nič z toho komunistický systém nie je schopný zabezpečiť, preto kvalita zdravotníctva, rovnako ako iné oblasti života, postupne stále výraznejšie zaostávala za vyspelým svetom. Existuje jeden parameter kvality zdravotníctva a tým je priemerná dĺžka veku, a tá bola vo všetkých komunistických krajinách zretelne nižšia, ako vo vyspelej civilizácii. Ale to nie je pre našu tému až také dôležité, pretože dobre, ak máme málo zdrojov, máme všetci málo, ale zato rovnako málo, a to je sociálne spravodlivé. Nikto si nevyskočí nad svoje vrecká.
Sociálne nespravodlivé však je to, že v skutočnosti nebolo všetkým dožičené mať rovnaké zdravotníctvo. Kto dal lepší úplatok, ten mal lepšiu zdravotnú starostlivosť. To sa prejavovalo najmä v kľúčovej oblasti liečby, a tou sú lieky. Lieky vyrobené v rámci komunistických štátov boli zastaralé, menej účinné, ako bol svetový štandard. Komunistické hospodárstvo (ako som vyššie zdôvodnil) bolo v stále menšej miere schopné obchodovať s vyspelým svetom, pretože nemalo čo predávať, okrem surovín. Za to sa dovážal veľmi obmedzený objem liekov z kapitalistického sveta a ten sa prerozdeľoval jednoznačne sociálne nespravodlivo, pretože na základe korupcie, známostí alebo nelegálneho výmenného obchodu.
Ďalším už spomínaným aspektom sociálne spravodlivého zdravotníctva je to, že slúži ako nástroj zvyšovania individuálnych ziskov a znižovania individuálnych nákladov pre asociálne vrstvy obyvateľov. Trvalá invalida a práceneschopnosť v komunistických štátoch ďaleko (2-3 násobne) prevyšovala priemerné hodnoty v civilizovanom svete. Teda opäť: sociálne spravodlivé rozdeľovanie vedie zákonite ku sociálne nespravodlivému produkovaniu spoločných zdrojov.
Komunistické zdravotníctvo pretrváva dodnes, pretože nepominuli predpoklady na zmenu, stále je bezplatné. Rozdiel je len v tom, že štát má menej peňazí, tak je aj to, čo fungovalo (budovy) v stále horšom stave. Dobre a stále lepšie funguje súkromné zdravotníctvo.

Sociálna starostlivosť - školstvo

Komunizmus zabezpečil sociálne spravodlivé školstvo, pretože dostupnosť školskej výuky bola zo zákona pre všetkých rovnaká. Zámerne nehovorím dostupnosť vzdelania, ale dostupnosť školskej výuky, pretože v týchto pojmoch je kvalitatívny rozdiel. Kým dostupnosť škôl sa dá zo zákona zabezpečiť rovnaká pre všetkých, vzdelanie závisí od individuálnych vlastností a schopností jedinca. A tak v konečnom dôsledku vzniká sociálne nespravodlivá situácia, pretože rovnaké školské „vzdelanie“ získa ten, ktorý je inteligentnejší, viac rozumie učivu, a tiež ten, čo iba „prepláva“ školským systémom. V dôsledku rovnostárskeho odmeňovania má z toho aj rovnaký prospech.
Logickým dôsledkom toho je systematicky znižovaná kvalita vzdelania. Vzdelanie má totiž tú zvláštnosť, že na celkovom spoločenskom efekte sa proporciálne výraznejšie podiela nadpriemerné vzdelanie, ako priemerné (zdôrazňujem vzdelanie, nie dosiahnutý počet rokov v škole). Preto údaje typu: koľko ľudí absolvovalo vysokoškolské vzdelanie, koľko stredoškolské, koľko je analfabetov, alebo aké sú priemerné znalosti (encyklopedické), koľko docentov, profesorov, výskumných ústavov je v tej ktorej krajine v skutočnosti nič nevypovedá o kvalite vzdelania. O kvalite vzdelania vypovedá množstvo objavov, realizovaných patentov, nových technológií, citovaných vedeckých prác, alebo aj množstvo vytvorených nových technológií, podiel importovaných a exportovaných tovarov, služieb a technológií a podobne.
Komunistický systém vzdelávania produkoval absolventov bez vzdelania. Kvalita ich vedomostí a najmä získaných schopností zodpovedala genetickému priemeru, teda bola oproti vyspelým štátom veľmi nízka a stále sa znižovala. V záujme ako vyučujúcich tak aj vyučovaných bolo na ten istý získaný stupeň vzdelania vynaložiť čo najmenšie úsilie, preto neexistoval nijaký selekčný tlak na kvalitu.
Komunistické školstvo existuje dodnes. jediný spôsob, ktorý to dokáže zmeniť je spoplatnenie školstva, ale to v rovnostárstvom poznačenej spoločnosti nie je zatiaľ priechodné.

Sociálna starostlivosť - dôchodkový systém, starostlivosť o dôchodcov

Tak ako o všetko ostatné, aj o dôchodcov sa komunisti sľúbili postarať. A aj sa postarali, zaviedli sociálne spravodlivý, teda rovnaký dôchodok pre všetkých. Tak ako inde, aj v komunizme postupne klesal pomer dôchodku k priemernej mzde, len nie tak rýchlo, ale aj to bolo sociálne spravodlivé, pretože rovnako pre všetkých. Čo už nebolo sociálne spravodlivé bol fakt, že rovnaký dôchodok dostal povedzme účtovník podniku ako jeho sused asociál, ktorý sa prechytračil v práci ako vedel, večne bol práceneschopný a kradol kde sa dalo. Pre spoločnosť bol užitočný zhruba z jednej desatiny, zato profit mal stopercentný. Tak isto zásluhovosť v dôchodkovom systéme sa merala odpracovnými rokmi pre spoločnosť, ale v intenciách sociálne spravodlivej spoločnosti boli aj rozdiely v dôchodkoch malé, čo viedlo v prípadoch uvedomelých jedincov, ktorí sa snažili pre celok odovzdať maximum k nespravodlivosti vo vyplácaní dôchodku.
To isté sa týka aj starostlivosti o dôchodcov, ktorá bola sociálne spravodlivo rovnako poskytovaná všetkým, bez ohľadu na zásluhy. Preto bola minimálne diferencovaná a starobince síce štát dokázal poskytnúť pre vštkých dôchodcov, ale s priemernou nízkou úrovňou, čo malo zaujímavý dopad — rodiny úplne prestali mať pocit, že sa musia o svojich starých rodičov postarať, pretože fakticky nemali ako. Nemohli napríklad prispieť na lepšiu izbu v starobinci a podobne, aj keď de facto to robili prostredníctvom úplatkov, čo zavádzalo do sociálne spravodlivého systému opäť prvok nerovnosti.

Zajtra pokračujem v téme kriminalitou.

Komunizmus | stály odkaz

Komentáre

 1. spoplatnenie školstva..
  ...nerozumiem celkom, ako sa dá spoplatnením školstva dosiahnuť, aby inteligentnejší žiaci získali lepšie vzdelanie ako žiaci bohatých rodičov...skúsim odhadnúť - pravdepodobne si myslíš,že bohatí rodičia sú inteligentnejší ako chudobní a teda majú aj inteligentnejšie deti.
  publikované: 17.06.2009 12:51 | autor: sestko (e-mail, web, neautorizovaný)
 2. spoplatnené školstvo
  zabezpečí selekčný tlak na kvalitu. Tí čo chccú zarobiť chcú, aby školy v ich vlastníctve mali perspektívne čo najviac, najlepších absolventov, čo zvyšuje ich cenu a aj záujem o štúdium na úspešnej škole. Preto napríklad poskytujú talentovaným študentom, ktorí nie sú schopní štúdium zaplatiť, štipendiá, účasť na dobre financovanom výskume, prípadne iné formy zárobkov.
  Spoplatnené školstvo značí mimo iné filter na zbytočné alokovanie zdrojov na netalentovaných a chudobných študentov.
  publikované: 17.06.2009 13:08 | autor: daimonion (e-mail, web, autorizovaný)
 3. Hmm...
  Zaujímavé, Tvoje články majú logiku. Socialistickú históriu vnímam podobne, aj keď by som to nevedel tak naformulovať a zhrnúť ako Ty.
  publikované: 17.06.2009 13:09 | autor: plpko (e-mail, web, autorizovaný)
 4. neuveritelne
  co si to za nezmysly, ved to musi pisat uply tupec
  publikované: 17.06.2009 13:11 | autor: bilak (e-mail, web, neautorizovaný)
 5. školstvo-posledný komunistický podnik
  Je pravda, že vysoké školstvo je u nás jeden z poslených komunistických podnikov a je na zaplakanie a že v USA je zopár najlepších univerzít súkromných ...ale sú tam aj špičkové štátne univerzity a aj tieto ešte štát rád podporuje. V Kanade sú zasa všetky štátne...a sú veľmi dobré...
  publikované: 17.06.2009 13:30 | autor: sestko (e-mail, web, neautorizovaný)
 6. V USA
  sú aj súkromné mizerné školy, ale každý vie, aké sú a preto je cena štúdia na nicjh nižšia ako na tých kvalitných. Sú aj vynikajúce štátne univerzity, ale na nich sa tiež platí. Ja som síce počul všeličo kvalitných školách v Kanade ale zato som počul iba málo o kvalitnej kanadskej vede. Možno preto, že kvalitní vedci idú z Kanady do USA, kde majú školy viac peňazí na výskum.
  publikované: 17.06.2009 13:35 | autor: daimonion (e-mail, web, autorizovaný)
 7. Súhlasím, ale..
  Áno, dá sa to takto zhodnotiť, pokiaľ to hodnotí človek zo svojej skúsenosti za určité ohraničené obdobie /napr. 15 rokov/ a v určitom mieste, bez ďalších súvislosti a vplyvov. Je si potrebné uvedomiť, že sme my starší zažili experiment zmeny fungovania spoločnosti po krutom období vojnou zničenej EU, v Rusku o niečo skôr. Pokiaľ platí pre každý dej postup príčina-vznik-vývoj- udržanie- prirodzený zánik, tak experiment socializmu zanikol v štádiu vývoja, je preto ťažko hodnotiť jeho negatívne stránky z pohľadu súťaže spol.systémov v danom okamihu, t.j. dnes .
  publikované: 17.06.2009 13:35 | autor: Slavomír (e-mail, web, neautorizovaný)
 8. článok sa nezaoberá negatívnosťou komunizmu
  ale je štúdiom fiktívnosti pojmu sociálnej spravodlivosti. Komunizmus bol na tejto fikcii postavený, preto je zobraný ako ideálny príklad na demonšetrovanie bezobsažnosti pojmu sociálnej spravodlivosti.
  Komunizmus nezanikol preto, že by nemal dosť časdu na vývoj, ale preto, že v súťaži s inými spoločenskými formáciami prehral tlak prírodného výberu.
  publikované: 17.06.2009 14:04 | autor: daimonion (e-mail, web, autorizovaný)
 9. inak dosť ma prekvapuje
  ako málo sa objavuje v diskusii hormonálnych ejakulátov. Téma na to priam vyzýva.
  Veru, vždy človeka môže niečo prekvapiť.
  publikované: 17.06.2009 14:06 | autor: daimonion (e-mail, web, autorizovaný)
 10. pises v sulade s verejnou mienkou...
  ..., v sulade s vladnucou ideologiou. Preto tak malo emotivnych reakcii. Ine by to bolo keby si obhajoval komunizmus. Vtedy by bolo ako keby si obhajoval krestanstvo v komunizme.
  publikované: 17.06.2009 14:13 | autor: sestko (e-mail, web, neautorizovaný)
 11. Daimonion
  Niektoré aspekty komunizmu v Československu ti asi trochu ušli. Čo sa týka zdravotníctva, máš v zásade pravdu. Možno si mohol spomenúť špeciálne zdravotnícke zariadenia pre ústredný výbor komunistov a vládu, ktoré by len dokreslili, že komunisti sa iba tvárili, že sú spravodliví. Neboli. Pre seba iné a lepšie zariadenia ako pre ostatných ľudí. Postkomunistický maglajz v našom štáte je dôsledok ich permanentnej ekonomickej krízy. Nie je pravda, že štát má dnes menej peňazí ako za komunizmu. Zober si štátne rozpočty v jednotlivých rokoch a hneď zistíš, že dnes má štát viac peňazí ako za komunizmu. Dnes ale štát dáva menší podiel z HDP na zdravotníctvo ako za komunizmu a má inú štruktúru výdavkov v zdravotníctve ako predtým. To isté platí aj o školstve a výskume.
  Školský systém všeobecne zaostával za západným, ale nie vo všetkom. Československý komunistický systém neprodukoval ľudí bez vzdelania ako tvrdíš. V tom sa mýliš. Vzdelanie za komunizmu bolo na vyššej úrovni ako je dnes. Teda v priemere. Komunistický systém vzdelávania bol oproti dnešnému v skutočnosti vynikajúci. Jeho model vzdelávania bol veľmi blízky nemeckému alebo rakúskemu modelu, pri počte študujúcich. Poznal numerus clausus, t.j. stanovený počet žiakov pre študijné odbory. Iný bol zase prístup k výberu študentov, lebo tam sa vedomosti posudzovali len v pozadí. Ak uchádzač o štúdium získal viac bodov za to, že rodičia boli komunisti a on bol zväzák, ako za vedomosti, prípadne uchádzača o štúdium diskvalifikovala návšteva kostola, no to boli vyslovene „vymoženosti komunizmu“ To čo hovoríš ty, že školstvo dokáže zmeniť iba spoplatnenie, napríklad takto to veľmi dobre funguje v USA, nie pravda. Školský systém v USA je v dobrý, ale je rovnako dobrý, alebo aspoň približne rovnako dobrý aj v Nemecku. U nás sa stačí v prvom kroku vrátiť sa k numerus clausus a odstrániť Mečiarom zavedený nezmysel: počet študentov obmedzuje veľkosť posluchární a škola je platená podľa počtu študentov. V takom systéme školu neskončí len úplný blb na entú, pretože škola má záujem na príjme.Dnešná pPriemerná úroveň absolventov je katastrofálna hoci aj dnes sa nájdu výborní absolventi.
  Čo sa týka dôchodkov, tak aj za komunizmu bol vo výške dôchodku zachovaný princíp zásluhovosti, ktorý sa odvádzal od výšky príjmu. Pretože neboli veľké rozdiely vo výške príjmu a všetci museli pracovať rovnako dlho, nemohli byť ani rozdiely vo výške dôchodku. Pracovná povinnosť bola pre každého. Kto nepracoval išiel do väzenia, alebo bol „invalid“
  Inak sám zabiehaš do komunistického hodnotenia ľudí: „pre spoločnosť bol viac užitočný“ a teda má mať vyšší dôchodok... To neobstojí. Dôchodok je kapitál a ten sa odvádza od výšky vloženého kapitálu na dôchodok. Odkedy ľudia vymysleli peniaze, tak užitočnosť človeka sa hodnotí práve nimi. Môžeš mať pocit veľkej užitočnosti alebo i skupina ľudí ho môže mať, ale ak ti za to nik nedá ani cent, v obchode si nič nekúpiš a to bez ohľadu na tvoje pocity.
  Ja však chcem dodať ešte niečo. Určite si postrehol, že komunizmus je pre mňa niečo úplne neprijatelné. Práve preto chcem prejaviť svoju úctu k ľuďom, ktorí v tak nezmyselnom systéme dokázali vytvoriť to, čo vytvorili. Napriek tomu nezmyselnému systému.

  publikované: 17.06.2009 14:16 | autor: Rick (e-mail, web, neautorizovaný)
 12. Nech žije Marx!
  Lenin nie. Syfilitické múmie nebozkávam.
  publikované: 17.06.2009 14:18 | autor: bookzin (e-mail, web, autorizovaný)
 13. možno máš pravdu,
  ja som sa toho trocha obával, pretože ak sa objaví podobná téma na aktualne.sk, alebo na portaloch denníkov, tak sa ejakuluje z oboch strán toľko, že sa to vlastne nbevyplatí ani čítať.
  publikované: 17.06.2009 14:21 | autor: daimonion (e-mail, web, autorizovaný)
 14. Rick
  za komunizmu mal štát oveľa viac peňazí, pretože bral daň zo zisku vyššiu ako 80%. Dnes je ako je známe na Slovensku 19%.
  Čo sda týka vzdelania som myslím presne vysvetlil rozdiel medzi vzdelaním a chodením do školy. Európsky socialistický systém založený na spomínaných modeloch ako je numerus clausus a podobné „sociálne spravodlivé“ experimenty sú hlavnou príčinou toho, že Európska veda zaostáva za vedou USA a už aj východnej Ázie.
  publikované: 17.06.2009 14:28 | autor: daimonion (e-mail, web, autorizovaný)
 15. Ono americký vysokoškolský systém
  má tiež svoje nedostatky. Tým, že je tak úzko spätý s produkciou zisku, nevyhnutne zaostáva v základnom výskume v mnohých oblastiach.
  Ako príklad môžem uvisť to, že v bilológii zaviedol tento prístup výskum biologickej evolúcie na scestie tzv. génostredného pohľadu, z ktorého sa bude ešte dlho spamätávať.
  Ale inak je súkromné vysoké školstvo a veda najefektívnejší spôsob na dosiahnutie vzdelania, teda nie titulu, či absolvovaných rokov v škole.
  publikované: 17.06.2009 14:35 | autor: daimonion (e-mail, web, autorizovaný)
 16. Daimonion
  Tie dane sa líšili a boli viac difernecované aj v + ako aj v -. Štát nemal viac peňazí za komunizmu, ešte raz, pozri si rozpočty štátu.
  Európska veda nezaostáva za USA vedou pre numerus clausus, ale pre podiel financii na vedu z HDP a výšku HDP. (USA 3,8%. EU 2,6%, Slovensko 0,6%)
  Aj keď definuješ novú kategorizáciu hodnotenia vzdelania, zatiaľ používanú len okrajovo, skôr orientovanú na špičku, ja sa môžem potom odvolať na priemernú vzdelanostnú úroveň EU a USA. Tam je zatiaľ EU lepšia. Mne osobne sa tiež viac páči systém platenia školného na USA princípoch než numerus clausus, ale nemá len jednoznačné výhody.
  publikované: 17.06.2009 14:47 | autor: Rick (e-mail, web, neautorizovaný)
 17. komunizmus verzus dnešná doba
  Myslím si že článok speje k obhajovaniu dnešnej doby a zriadenia a odsudzovaniu komunizmu. Existuje veľa-aj odborných- argumentov v prospech ale aj proti komunizmu. Je to na dlhšie a dúfam že budem mať čas napísať o tom viac a prispieť do diskusie, nemyslím si že doba v ktorej žijeme a náš systém je výhra. Máme "akúsi ilúziu" slobody ale všetko zavisí na moci peňazí. V skutočnosti tento svet ovládajú kartely a spoločnosti zamerané na zisk. Nemajú na zreteli záujem jednotlivca, jeho vývoj, blaho, nezaujima iich príroda či iné tvory.
  Dúfam že nabudúce napíšem slušnú kritiku tohto článku ktorý je písaný fundovane to priznávam. Nechcem obhajovať komunizmus ale pozitív dneška veľa nie je - myslím že spejeme ku katastrofe.
  publikované: 23.11.2009 21:20 | autor: Rado (e-mail, web, neautorizovaný)
Pozor, na konci je potreba spočítať neľahkú matematickú úlohu! Inak komentár nevložíme. Pre tých lenivejších je tam tlačidlo kúzlo.Prevádzkované na CMS TeaGuru spoločnosti Singularity, s.r.o., © 2004-2014