Daimonion vonCave

Vytlač príspevok
Odporuč príspevok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

Newspeak: Solidarita - iné meno pre lúpež

Ste za solidárny štát?
ZÁKON 300 z 20. mája 2005
§ 188 Lúpež
(1) Kto proti inému použije násilie alebo hrozbu bezprostredného násilia v úmysle zmocniť sa cudzej veci, potrestá sa odňatím slobody na tri roky až osem rokov.
(2) Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) a bezprostredne ním ohrozí život alebo zdravie viacerých osôb,
b) a spôsobí ním väčšiu škodu,
c) závažnejším spôsobom konania,
d) na chránenej osobe, alebo
e) z osobitného motívu.
(4) Odňatím slobody na pätnásť rokov až dvadsaťpäť
rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu,
b) a spôsobí ním smrť viacerých osôb, alebo
c) ako člen nebezpečného zoskupenia.

V knihe 1984 G. Orwell nastolil víziu totalitmého sveta, kde jedinec je úplne podriadený štátu.  Štát zasahoval nielen do kolektívneho diania spoločnosti, ale doslova do každej oblasti súkromného života svojich občanov. Posun myslenia od individuálneho ku kolektívnemu viedol aj k posunu významu pojmov a slov a občania museli ovládať tzv. newspeak, teda jazyk prekrútených významov slov. Napríklad ministerstvo propagandy sa volalo ministerstvo pravdy a podobne.

Orwell pochopiteľne neobjavil nič nové, newspeak bol vždy a aj dnes sa napríklad pod demokraciou rozumie partokracia (vláda strán), pod ministerstvom obrany sa skrýva ministerstvo vojny ako sme ho poznali ešte v údajne prehnitom Rakúsko-Uhorsku atď. Pravda partokracia si vyžaduje tú mrzutú potrebu uchádzať sa z času na čas o hlasy ľudu, preto je potreba newspeaku možno oveľa väčšia v demokracii ako v monarchii.

Slovensko je v novom volebnom období zasypávané predsedom vlády R. Ficom jedným z takýchto pojmov - solidárny štát. Jednoduchý a jasný výklad pojmu solidárny štát je: štát, ktorý ulúpi peniaze tým, čo produkujú ekonomické hodnoty a dá ich tým, čo neprodukujú nič. Ak budete čítať, či počuť akékoľvek iné vysvetlenia a obkecávania pojmu solidárny štát, tak vedzte, že nech ho zdôvodňuje politik, či ideológ akokoľvek, podstata veci je v lúpeži, viď citovaný zákon 300/2006, najmä §188 odst.1. Štát vám ulúpi vaše ťažko zarobené peniaze, lúpež premenuje na daň metódou tvorby newspeaku, a použije na účely, ktoré uzná za vhodné. Na tento účel má zriadený donucovací aparát, ktorý si tiež platí z vašich peňazí.

V rámci newspeaku vám bude tvrdiť, že to robí na základe zmluvy s vami, občanmi, veď štát na to oprávňujete v každých voľbách. Že peniaze vám vracia v podobe služieb, ktoré ste si u štátu zaplatili v tých daniach. Nejdem tu rozoberať kvalitu služieb štátu, veď sami zvážte, či sa môžete napríklad spoľahnúť na políciu, či armádu, či veríte nestrannosti sudcov, alebo sa môžete spoľahnúť na kvalitu legislatívneho procesu parlamentu. Chcel by som tu poukázať na to, že štát si uzurpuje právo poskytovať nám služby, ktoré v skutočnosti nepotrebujeme, ba práve naopak, tým že štát tieto služby vykonáva, poškodzuje nás všetkých. 

Na prvý pohľad by sa zdalo, že na Slovensku je široké spektrum politických strán, ktoré zvádzajú ťažké ideologické boje. Ale toto je v podstate iba newspeakové divadlo, hoci netvrdím, že jeho aktéri mu úprimne neveria. Či už je to ľavica, pravica, konzervatívci, národovci, alebo zelení - všetci sa líšia iba v tom, akú "službu" štátu preferujú pred ostatnými službami. Ak sa však pozrieme na to, v čom sa určite zhodnú, tak dostaneme štát, ktorý:
 1. na základe spoločenského konsenzu stanovuje normy správania sa v spoločnosti a dokáže ich aj vynútiť, teda zákonodarná a represívna služba,
 2. obráni územnú celistvosť, prípadne zabezpečí silou medzinárodné záujmy spoločnosti, teda služby armády,
 3. zabezpečenie medzinárodných záujmov spoločnosti, teda diplomatická služba.
Tento štát nazvime otvorene a bez newspeakových zavádzaní minimálny štát. Ja osobne by som pridal ešte funkciu budovania a udržiavania kanálov hmotných a informačných tokov, teda ciest, elektrickej rozvodnej siete, plynovej rozvodnej siete, železníc, ale to je iba môj názor, nie je to nevyhnutné. Služby minimálneho štátu sa vyznačujú jednou spoločnou vlastnosťou, sú to služby, ktoré nie sú občania schopní zabezpečiť individuálne, bez straty širšieho kontextu, teda spoločnosti. Spoločnosť je širší kontext, ktorý ak má optimálny rozmer, umožňuje každému jedincovi viac možností pre realizáciu. Ak by sa každý správal podľa vlastných noriem, musel by sa neustále konfrontovať s inými individuálnymi normatívnymi schémami, čo by veľmi obmedzovalo, alebo aj znemožňovalo širšiu kooperáciu, a teda aj koncentráciu zdrojov. Zákony a ich vynucovanie vznikali vždy, keď sa objavila potreba koncentrácie ľudí na nejakom území. S tým úzko súvisí aj druhá a tretia funkcia minimálneho štátu.  Vždy, keď sa začnú tlupy sapientov organizovať do väčších celkov, zhodnú sa na týchto troch funkciách.

Každá funkcia štátu, ktorú sú schopní jej občania zabezpečiť si sami, je funkciou, ktorú štát zabezpečí horšie ako spoločnosť.
 • Štát sa nemá starať o vydávanie peňazí, pretože dôsledkom toho je neustála produkcia inflácie - znehodnocovania peňazí (viď Friedrich von Hayek Súkromné peniaze).
 • Štát sa nemá starať o hospodársky rast, pretože nie je schopný plánovať vývoj potrieb a možností spoločnosti. Dôsledkom zasahovania štátu do trhu je udržiavanie tzv. veľkých hospodárskych cyklov (rast, stagnácia, úpadok), ako opäť dokázal von Hayek .
 • Štát vôbec nemá mať nijaké hospodárske vlastníctvo, ani to Ficove obľúbené rodinné striebro, či zlato. Každé vlastníctvo štátu vedie k tomu, že pomocou zákonov sa udržuje výhodné postavenie štátneho vlastnícva pred súkromným, čo vždy vedia k celkovému zvýšeniu cien na trhu a ku korupcii.
 • Štát nemá fungovať ako poisťovňa, či už zdravotná, dôchodková, poľnohospodárska, sociálna - skrátka nijaká. Štát nedokáže zhodnotiť individuálne možnosti niesť riziká podnikania, či životného štýlu, preto každá forma poisťovania štátom zvyšuje v niekedy až absurdnej miere celkové náklady spoločnosti na poistenie.
 • Štát nemá robiť v nijakej miere sociálnu politiku,pretože v podaní štátu je táto drahá, neadresná a vždy vedie k organizovaniu príživníctva v spoločnosti.
 • Štát sa nemá starať o vzdelanie obyvateľstva, pretože všade tam, kde to robí, je vzdelanie menej kvalitné a vzdelávacie inštitúcie mení na úschovne pre deti.
 • Štát sa nemá starať o kultúru, pretože ako som to ukázal v článku Mystifikácia kultúrnymi elitami, uprednostňuje tým iba niektoré druhy kultúry pred inými.
 • ... atď.
Možno budú čitatelia pochybovať. Ale je to o zmene myslenia. Napríklad mewspeaková solidarita v praxi značí iba to, že štát vypláca ľuďom, ktorí z rôznych príčin nezarábajú, určitý príjem. Lenže štát nedokáže posúdiť mieru individuálneho darebáctva, či usilovnosti. Čím viac by to chcel robiť, tým viac ľudí na to potrebuje, a tým viac rastie pomer nákladov voči vyplácaným dávkam. Zmena myslenia môže byť napríklad v tom, že produkčne činní občania si musia zaplatiť sociálny zmier (tovar ako každý iný), a ten si musia zabezpečiť vo svojom prirodzenom okolí nákupom. Je na nich, ako si ho zabezpečia, či prostredníctvom nejakých organizácií, ktoré ich silou obránia pred násilím spodiny, alebo prostredníctvom charity, ktorá môže byť ľahšie kontrolovateľná sponzorujúcimi občanmi, ako je možné kontrolovať štát. A ak tie organizácie nekontroluje - sám si je na vine, že jeho sociálny zmier je drahší, ako sociálny zmier občana, ktorý sa stará o svoje vynaložené prostriedky. Riešení by sa iste našlo mnoho a určite lepších ako štát. Napokon, pokiaľ štáty nenadobudli obludnú veľkosť, spoločnosť sa vždy samoorganizáciou o sociálny zmier postarala.

Štát je vždy o moci. Ľudia, ktorí organizujú štát majú popri dobrom plate hlavne pocit, že môžu riadiť, že môžu vykonať niečo dobré, či užitočné pre obrovské množstvo ľudí. Majú k tomu moc. Lenže to je iba ilúzia. Každá spoločnosť je veľmi zložitý systém, ale ani zďaleka nie taký zložitý, ako je organizmus každého jej člena. A čuduj sa svete - organizmus nikto neriadi. Každá bunka v ňom sa stará iba sama o seba a ani netuší, že je súčasťou nejakého organizmu. Má v sebe program, ktorý jej umožňuje žiť v prostredí toho organizmu. Reaguje na látky, koré sa z toho prostredia do nej dostávajú produkciou iných látok. To je všetko. Nikde nie je nejaký múdry štát, ktorý by vedel, čo je v danej chvíli najlepšie, a už vôbec nie, čo bude najlepšie v budúcnosti.. Všade sú iba miliardy buniek, ktoré sa starajú len a len o seba. Organizmus je vlastne v každej chvíli iba výslednicou individuálnych programov buniek. Tieto programy nastavil triliónmi pokusov a omylov prirodzený výber. Nikto nepoprie, že organizmy fungujú neuveriteľne dokonale, vzhľadom na ich nesmiernu zložitosť. Prečo si potom myslíme, že dokážeme riadiť spoločnosť lepšie, ako ona sama? Spoločnosť je spoločenstvo jedincov, ktorí sa tiež každý stará sám o seba vďaka programu, ktorý doň "nainštaloval" prirodzený výber (viď napríklad môj článok Osudovosť). A celkovo sa spoločnosť vždy optimálne usporiada tou istou metódou pokusov a omylov, ako sa usporiadali organizmy. Fráza trh všetko vyrieši je pravdivá preto, že práve vo funkčnosti spoločenskej deľby práce je trh tým prirodzeným výberom, ktorý vyrieši najoptimálnejšie danú situáciu. Tí čo túto frázu kritizujú (pravda pán Fico) iba tvrdia, že trh nevyrieši veci tak, ako si oni myslia, že by bolo najoptimálnejšie. V tom prípade ovšem by museli dokázať, že práve ich riešenie je to najoptimálnejšie, a to nikdy nedokážu, pretože najoptimálnejšie riešenie sa dá zistiť iba reálnym zosúladením všetkých individuálnych riešení.- trhom.

O tom, ako optimálne fungujú štátne riešenia postavené na ilúzii rozumnosti riešení by sa dali hovoriť ságy. Za všetky príklady by som vám rád odporučil výbornú stránku Cena štátu, ktorá sa zaoberá práve tým, ako optimálne vynakladá štát prostriedky od nás ulúpené na služby, ktoré nepotrebujeme, pretože by sme si ich vedeli zväčša zabezpečiť aj sami a lepšie.

Nenásytnosť štátu ospravedlňovaná newspeakom, ako napríklad sociálna solidarita, potravinová, či energetická sebestačnosť, starostlivosť o rodinu, dostupnosť zdravotníctva, či vzdelania, plánovanie hospodárskeho rastu, hospodárske priority štátu, ochrana životného prostredia, program informatizácie spoločnosti, ..., atď,  nie je ničím iným, ako dobre maskovanou snahou o získanie čo najväčšej moci od občanov. Ak presvedčím občanov, že musím za nich niečo riešiť, tak pochopiteľne sa stávam tým pánom dôležitým, pánom nevyhnutným, ktorého treba zaplatiť. A lúpež (pardón - dane) rastie a rastie. Druhá Dzurindova vláda sa chválila znížením daní, ale keď sa pozrieme na stránku Cena štátu, vidíme, že v celkovom objeme odvedených daní ide o permenentný nárast.  O stredoveku radi hovoríme, že bol temný, krutý, utláčateľský. V tom najtemnejšom období stredoveku každý poddaný odvádzal svojmu feudálovi desiatok, teda 10% svojej produkcie, alebo pracovných dní, za čo mu feudál poskytoval ochranu - teda minimálny štát. Keď sa stredovek rozvinul, tak si svoje vzala aj cirkev a žiadala siedmu časť. čo je asi 14%. V najhoršom období stredoveku teda poddaný odvádzal asi 24% svojich zdrojov. Pritom cirkev poskytovala svojim poddaným oveľa viac skutočne potrebných služieb (ľudia boli hlboko veriaci), ako napríklad ministerstvo kultúry svojim občanom dnes. Zaplatili sme viac ako 4 miliardy korún za údajne národné divadlo, teda za inštitúciu, do ktorej bude chodiť rakúska a slovenská elita. Dnes vo väčšine rozvinutých štátov občan odvedie okolo 50% svojho príjmu štátu ako každý rok ukazujú liberálne inštitúty pomocou tzv. Dňa daňovej slobody, napríklad za rok 2006 pre Slovenskú republiku. A to stále nestačí. Preto sa všetky štáty neustále zadlžujú, teda dnešné príjmy nechávajú platiť budúcim občanom (opäť viď Cena štátu).

Ak tieto veci rozprávam ľuďom, tak iba ľahostajne pokrčia plecami vraj: s tým nič nenarobíme. Iste, štát nikto o moc len tak nepripraví. Aj liberalni politici, keď nastúpia k moci, urobia iba veľmi málo preto, aby si ju dobrovolne obmedzili. Aj oni rýchlo nájdu vhodné slovíčka, nejaký ďalší newspeak, aby ospravedlnili svoj pocit nenahraditeľnosti. Som natolľko evolucionista, aby som vedel, že takáto forma usporiadania vzťahu štátu a spoločnosti je tá najoptimálnejšia, inak by nebola v konkurencii s inými tak úspešná. Aj tu platí prirodzený výber. Na druhej strane viem, že vývoj v spoločnosti postupne speje k obmedzovaniu funkcií štátu, ako to vynikajúco zdvôvodnil Alvin Tofler vo svojej knihe Tretia vlna. Považujem za správne neustále odhaľovať pozadia newspeaku politikov celého spektra, považujem za spráivne neustále vysvetľovať ľuďom, že štát nie je dobrom spoločnosti, ale jeho nutným zlom, ktorého rozmer treba vždy minimalizovať tak, ako sa len dá.

Ľudia, bránte sa, ste v permanentnej vojne so svojím štátom!!!


Spoločnosť | stály odkaz

Komentáre

 1. Pokus o vtip?
  Mám pocit že tex je naozaj krásne napísaný, no myslým že je bezobsežný. Taká krásna demagógia ,viete? Krásna myšlinka ,zbavme sa štátu. A za 5 rokov budeme Gatesov, Chodorkovských, a iných predstaviteťov nadnárodných koncernov oslovovať králi a cári.Nádhera. A budeme si žiť ako vo vytúženom stredoveku,10% poddaných bude odvádzať desiatok a 80% nevoľníkov bude makať od brieždenia do noci na pánskom a nikto nebude nikoho "okrádať" Bude to úplne prirodzené. A my poddaní budeme umierať vo vojnách len aby sa páni pobavili. To by bolovcelku fajn ak by si sa milý autor zaradil k elite.Alebo by sa ti kcelo makať s nami?

  Michels: železný zákon oligarchie -akonáhle prerasti organizácia určitú veľkosť vládnuť bude oligarchia bez akejkoľvek kontroly. Domnievam sa že demokracia je aj o tom ako obmedziť tento jav, pretože ľud má právo zlú vládu(olygarchiu) zvhnúť. Ľud volí strany. Ja nezastávam Slovenskú demokraciu.Ale nyslím že bez zásahu štátu do ekonomiky by sa ľudia stali otrokmi monopolov a spoločností. Že štáty srácajú v rámci globalizácie časť funkcií je jednoznačné, no tento proces je dlhodobý a jeho urýchlenie by viedlo k "stredoveku".Organizmus? -každá bunka v ňom sa stará iba sama o seba a ani netuší, že je súčasťou nejakého organizmu.Milý autor, podlňľa vašej teórie ak si vyrežete srdce, aj vy aj ono zostanete na žive.
  Veď ani vy ho nepotrebujete, ani ono vás. A štát, ktorý ulúpi peniaze tým, čo produkujú ekonomické hodnoty a dá ich tým, čo neprodukujú nič? Sociálny alebo solidárny štát by mal byť o niečom inom. Kto vyrába a pracuje ten má, ale život je aj o solidarite a pomoci tým čo žijú na hranici chudoby a nie preto že ich to baví, ale preto že doterjší liberálni partokrati im nevytvorili podmienky k slušnému životu. Áno vráťme sa do stredoveku a pozhadzujme slabých zo skál(8st. germáni)

  publikované: 06.02.2007 16:20 | autor: malder (e-mail, web, autorizovaný)
 2. Sorry za popletené písmenká
  (o:
  publikované: 06.02.2007 16:24 | autor: malder (e-mail, web, autorizovaný)
 3. 2 malder
  Zas jeden komentár človeka, ktorý síce vie písať, ale nevie čítať. Čo už...
  <li>Kedže ste zjavne nepochopili obsah môjho článku, tak po lopate: je to o tom, že dnešný štát si osobuje na spoločnosti také funkcie, ktoré je schopná si zabezpečiť sama a lepšie, ako prostredníctvom štátu. Na ospravedlnenie tejto lúpeže na občanoch sa používa newspeak. Podstatou tejto lúpeže je viera mocných, že dokážu riadiť lepšie osudy miliónov ľudí, ako oni samy. Ako kontrapríklad som uviedol organizmus, ktorého chod neriadi nijaká štát, ale riadi sa sám a je pri tom komplexnejší ako akákoľvek spoločnosť ľudí. </li>
  <li>Kde som napísal, že sa máme zbaviť štátu? Neviete čítať. Napísal som, že spoločnosť potrebuje čo najmenší štát, nie nijaký štát, takže polemizujete sám so sebou.</li>
  <li>O stredoveku viete veľký prd. Preto na vysvetlenie. Okremkráľa bol v stredoveku poddaný každý niekomu.Každý niekomu odvádzal spomínanú daň. Nevolníctvo nemá s daňou nič spoločné,je to právne zviazanie poddaného s domíniom pána, teda s pôdou, ktorú pre pána obrába. Toto sa rozvinulo hlavne na začiatku a v priebehu novoveku, keď rástol vplyvmiest apoddaní opúšťali pôdu a hľadali uplatnenie v rozvíjajúcom sa priemysle. Stredovek bol v tomto oveľa slobodnejší. Zato v novoveku, dnes ak chcemopustiť štát, ktorého dane mi nevyhovujú a chcem ísť pracovať do lacnejšieho štátu,tak mi to imigračnézákony znemožnia.</li>
  <li>Ak tie umierania poddaných pre zábavu pánov spájate so stredovekom, tak zasa ste úplne vedľa,pretože v stredoveku bojovali a umierali hlavne tí páni, pretože iba oni mohli byť ozbrojení a vlastne to vyplývalo zo zvykového práva a z poddanskej zmluvy. Samozrejme vzájomne si vyvražďovali v sporoch ich majetok - poddaných, ale to zďalekanebolo v takej miere, ako napríklad v dvadsiatom storočí,kedy váš milovaný štát nútene nahnal proti sebe milióny ľudí v neuveriteľn ekrvavých bojoch. A keby len v boji štátu proti štátu, to by ešte bolo v poriadku, veď sa takto vyrovnávali inak neriešiteľné teritoriálne spory, čo je podľa mňa funkciou štátu, ktorú treba zachovať. Štáty si zvykli likvidoať ďaleko väčšie množstvo <b>vlastných</b> občanov (asi 2 milióny nacistické Nemecko, asi 25 miliónov stalinsý Sovietskyzväz, asi 30 miliónov maoistická Čína, asi 30% obyvateľov Kambodže), čo by pán svojmu domíniu nikdy nespravil, pokiaľ nebol šialený. Ale váš obhajovaný štát s obrovským množstvom právomocí to dokáže.</li>
  <li>Môj zákon - akonáhle prerastie nejaká organizácia určitú veľkosť - nedá sa riadiť. Vlastne to nie je môj zákon, vyplýva to z kybernetiky</li>
  <li>Áno, súhlasím,demokracie je o tom, aby zabránila oligarchiám, teda aj štátnej moci, príliš ovládnuť spoločnosť. Preto je v záujme spoločnosti udržiavať čo najminimálnejší štát.</li>
  <li><i>ak si vyrežete srdce, aj vy aj ono zostanete na žive</i> - a to som kde napísal? Zasa neviete čítať. Taúto blbosť ste vymysleli vy. Aj priemerne nadaný človek musel pochopiť, že som písal o tom, ako sa <b>organizmus organizuje sám, bez nejakého ústredia</b>. A toto som si ja nevymyslel, to je skrátka vedecký fakt, skúste trocha študvať biológiu, hlavne evolučnú biológiu.</li>
  <li><i>Sociálny alebo solidárny štát by mal byť o niečom inom. Kto vyrába a pracuje ten má, ale život je aj o solidarite a pomoci tým čo žijú na hranici chudoby a nie preto že ich to baví, ale preto že doterjší liberálni partokrati im nevytvorili podmienky k slušnému životu</i> - takže solidarita nie preto, že to niekoho baví, ale <b>vynútená solidarita</b>! Ohromné. Skúste sa zmyslieť nad tým, ako môže byť solidarita vynútená. Contradictio in adjecto, ako sa hovorí v učebniciach logiky. To nie je solidarita, to je jednoducho lúpež, nič iné. A prečo žije niekto na hranici chudoby? Vari mu nedal solidárny štát možnosť vzdelania a on sa v škole flákal a kazil učenie sa ostatným? Vari nedostával rovnaké zákonné práva ako každý iný? Prečo ich nevyužil. Nie, ja nevravím, že si za to môže sám,predsa sám píšem, že je mu to hlavne geneticky dané, je to jeho osud. Ale prečo za to má niesť následky ten, kto má lepší genetický osud? Každý môže byť solidárny iba vtedy, ak chce byť s niekým solidárny. Inak nejde o solidaritu ale o riešenie problému sociálneho zmieru v spoločnosti. A štát tento problém rieši obyčajnou sprostou lúpežou. A rieši ho zle, vlastne najhoršie, ako salen dá.</li>
  <li>Riešenie sociálneho zmieru genocídou, ako to navrhujete na konci vášho komentu, ja osobne nepovažujem z evolucionistického hľadiska za užitočné, pretože to znižuje kultúrnu a genofondovú diverzitu, čo v konečnom dôsledku vedie k stagnácii a zániku.</li>
  publikované: 08.02.2007 13:16 | autor: Daimonion vonCave (e-mail, web, neautorizovaný)
 4. DvC, prekvapuje ma, že cítiš potrebu...
  „neustále vysvetľovať ľuďom, že štát nie je dobrom spoločnosti, ale jeho nutným zlom“...
  a toto neustále vysvetľovanie dokonca považuješ za SPRÁVNE.

  <b>PREČO...</b>
  ... nenecháš bunky (ľudí), nech sa starajú len a len sami o seba?
  ... cítiš potrebu bunkám (ľuďom) radíť, ako sa majú organizovať?
  ... si myslíš, že vieš viac než prirodzený výber a jeho trilióny pokusov a omylov?
  ... nemlčíš a nečakáš, až sa spoločnosť pokusmi a omylmi optimálne neusporiada?

  nnno, aby sme si správne rozumeli: nie že by sa mi tvoje myšlienky štáte a solidarite nepozdávali, len sa mi zdá, že <b>si poľavil z dôsledného a konzistentného evolučného fatalizmu</b> a začal si sa chovať tak, <b>akoby si začal veriť v existenciu slobodnej vôle</b>...
  publikované: 08.02.2007 13:38 | autor: hogofogo (e-mail, web, autorizovaný)
 5. Hogo, ty sa nevzdáš :)
  Tá potreba je vrodené nutkanie. Nemôžem si pomôcť. Bojujem proti tomu, ale... ako vidíš - márne.
  Ale vážne. Už som napísal konkrétne práve Tebe, že som okrajový jedinec, s okrajovými názormi, ktoré šírim jednoducho ako každý iný šíri svoje mémy, s tým, že podobne okrajoví jedinci si budú môcť svoje mémy doplniť a upevniť.
  Už som si myslel, že si na mňa zabudol ;)
  publikované: 08.02.2007 13:46 | autor: Daimonion vonCave (e-mail, web, neautorizovaný)
 6. DvC, na teba sa zabudnúť NEDÁ :))
  btw. ten koment ber len ako nadľahčené upozornenie, že ešte žijem :)
  možno sa budeš diviť, ale s jadrom tvojho článku (newspeak, minimálny štát, dane a povinná štátom organizovaná solidarita = lúpež) sa v zásade stotožňujem.
  názory, ktoré v článku prezentuješ, vôbec nepovažujem za okrajové, skôr za podstatné a perspektívne veľmi vplyvné.
  publikované: 08.02.2007 13:56 | autor: hogofogo (e-mail, web, autorizovaný)
 7. Pozri si výsledky volieb
  a uvidíš, ako zastávaš v otázke funkcií štátu väčšinový názor na Slovensku.
  publikované: 08.02.2007 14:08 | autor: Daimonion vonCave (e-mail, web, neautorizovaný)
 8. DvC, vieš písať, ale nevieš čítať ;)
  kde som písal o väčšinovom názore?
  napísal som, že tvoje názory považujem za PODSTATNÉ a PERSPEKTÍVNE VPLYVNÉ.
  každá významná spoločenská zmena začína tým, že sa vytvárajú ostrovčeky (pozitívnej) deviácie a osobne mám k "deviantom", ktorí uvažujú inak ako väčšina populácie, hlbokú úctu.
  publikované: 08.02.2007 14:13 | autor: hogofogo (e-mail, web, autorizovaný)
 9. No veď si písal, že
  moje názory vôbec nepovažuješ za okrajové. A ony sú, ako ukazujú pravidelne výsledky volieb. Ak si sa s nimi v podstate stotožnil, tak zastávaš okrajový názor aj ty :)
  Inak s tými ostrovčekmi deviácie... Ja by som skôr povedal, že vždy existuje názorová diverzita a prirodzený výber z nej vyberie napokon nejaké najoptimálnejšie riešenie. To platí aj pre súčasnú pdodobu štátu. Optimálne neznamená ideálne. Tebe aj mne by sa iste páčil menší štát. určite by bol ektívnejší, a v konečnom dôsledku aj úspešnejší ako sú súčasné štáty, ale nevznikne len tak, pretože zrejme plní aj iné funkcie v rámci súčasného stavu vávoja ľudstva, ako je efektivita. Evolúcia je slepá, robí samé chyby, ale vždy dosiahne v danej chvíli najoptimálnejšie riešenie. Či, ako to píšeš, sú myšlienky efektívnejšieho štátu perspektívnejšie? Nuž neviem. Neviem predpovedať.
  publikované: 08.02.2007 14:42 | autor: Daimonion vonCave (e-mail, web, neautorizovaný)
 10. DvC, ak tvoje názory nie sú okrajové...
  neznamená to, že sú väčšinové... no ale nie v tomto je meritum veci.
  pre mňa nie je podstatné, či nejaký názor je v danej chvíli menšinový alebo väčšinový, zaujíma ma skôr jeho budúci potenciál a gradient.
  ak aj tvoje či moje názory na minimálny štát a štátom organizovanú solidaritu či iné služby je momentálne okrajový, za dôležitejšie považujem (intuitívne) presvedčenie, že sa stane vplyvným, možno i väčšinovým a všeobecne uznávaným.
  áno, názorová diverzita je v podstate obdobou diverzity, ktorá existuje v génoch a ktorá umožňuje adaptáciu na zmeny, ktoré nie sú vopred známe.
  myšlienka minimálneho štátu je vízia, ku ktorej budeme postupne smerovať, no za momentálne realistickejší cieľ považujem zásadu <b>„čo najmenej štátu“</b>. ňou by sme sa mali riadiť a usilovať sa ju postupne presadzovať, aj keď sme vo vzťahu k politickým elitám v nevýhode, pretože páky držia oni a im naopak vyhovuje zásada „čo najviac štátu“...
  veľká systémová rezerva sa podľa mňa skrýva v uplatňovaní mechanizmov demokracie.
  <b>súčasná „demokracia“</b>, ktorá je postavená na rovnom volebnom práve, na odovzdávaní legitimity moci prostredníctvom volieb a na minimálnej možnosti občana zasahovať do chodu štátu v období medzi voľbami, <b>je podľa mňa prekonaná</b> a vďaka informatizácii a internetizácii ju bude možné podstatne zmeniť, napríklad zavedením efektívnych on-line kontrolných mechanizmov a on-line spolurozhodovania občanov o významných celospoločenských otázkach.
  publikované: 08.02.2007 15:01 | autor: hogofogo (e-mail, web, autorizovaný)
 11. Tak v tom som ja skeptik
  Ľudia majú aj teraz dosť možností spolurozhodovať a nevyužívajú ich. Neexistuje niečo ako historická pamäť ľudstva. Ľudia sa budú vždy radi spoliehať na alfa samcov, budú im ochotne odovzdávať svoje práva, viď posledný príklad vo Venezuele, kde parlament za mohutného tlieskania odovzdal svoje práva vševedúcemu Hugovi.
  Napríklad vo Švajčiarsku je zakotvený formát všeľudového plebiscitu na podstatnú časť otázok riadenia štátu a spoločnosti. Ale účasť na plebiscitoch je veľmi malá, a takmiesto partokracie rozhodujú malé záujmové skupiny,ktoré si svoje hlasy vždy zorganizujú.
  Myslím si,že demokracia je vždy o tom, kto dokáže lepšie zorganizovať hlasovanie.
  Ja by som skôr videl zmenu v tom toflerovskom význame,teda v tom,že v znalostnej spoločnosti sa človek musí stále viac spoliehať na vlastné schopnosti a nepomôže mu nikto, teda ani štát. V takýchto podmienkach sa môže čtát stať minimálnym, pretože moc bude inde - v účelových zoskupeniach. Ale opakujem,neviempredpovedať budúcnosť.
  publikované: 08.02.2007 16:41 | autor: Daimonion vonCave (e-mail, web, neautorizovaný)
 12. DvC, nič proti zmene v toferovskom význame...
  no aj keď bude štát minimálny (a kým bude minimálny, to potrvá ešte desaťročia, možno storočia), vždy zostane na štátnom aparáte, miestnej samospráve a politických stranách veľký kus moci, a nie je rozumné, aby na jej kontrolu a ovplyvňovanie občan rezignoval.
  spoliehanie sa na alfa samcov bude iste v rôznych podobách recidivovať, no verím, že postupne sa z tejto „metódy“ riadenia spoločnosti vyliečime... veď odstrašujúcich príkladov jej „fungovania“ je už teraz neúrekom.
  publikované: 08.02.2007 16:58 | autor: hogofogo (e-mail, web, autorizovaný)
 13. Neviem
  načo je nám štát? Stručne povedané - máme štát, je tu bordel. A ak štát mať nebudeme, tak tu tiež bude bordel. Možno o malý kúsok menší, možno o malý kúsok väčší, ale v podstate rovnaký, nie?
  publikované: 22.02.2007 16:43 | autor: Linki (e-mail, web, neautorizovaný)
 14. zaangazovanie obcana je zlozita vec
  Priama demokracia, alebo zaangazovania obcana do rozhodovania je dost utopisticka predstava. Uz vidim, ake chlap pride z fabriky a sada k tlstej knihe, aby si dostudoval zahranicne pravo, lebo zajtra bude prebiehat on-line hlasovanie a on si este nie je uplne isty, ako ma hlasovat.
  Ako uz bolo spomenute vyssie, ludstvo nema pamat. Ja doplnim len, ze ludia radi veria slubom a plati veta "nikto Vam nemoze splnit tolko, co Vam my mozeme slubit!"
  publikované: 22.02.2007 19:00 | autor: wa (e-mail, web, autorizovaný)
 15. Presna ako napísal wa
  Demokracia nie je nijaký všeliek. Napokon pre človeka je prirodzenejšia nejaká forma vlády alfa samca. Viem si predstaviť, že mimoriadne inteligentný a schopný kráľ je lepší pre fungovanie štátu ako parlamentný cirkus. Problém je, že takýto schopný jedinec sa rodí iba veľmi zriedka a aj vtedy nemusí byť isté, že bude panovníkom. Možno si v budúcnosti budú ľudia takúto elitu geneticky vyrábať.
  publikované: 23.02.2007 10:04 | autor: daimonion (e-mail, web, autorizovaný)
 16. RE
  ...otazka statu alebo ziadneho statu alebo "minimalneho statu" je podla mna skor otazkou ekonomickou, tzn. aka je miera externalit(nezamyslanych vedlajsich dosledkov ludskej cinnosti - ujmy a prinosy pre inych) v danom odvetvi, ake su naklady vlastnictva a ake su naklady zdanenia, aka je efektivita trhu a aka je efektivita statu v danom odvetvi.
  Moj nazor je taky, ze pre male staty(ktore aj vzhladom na maly pocet obcanov vyberu relativne male dane) je napr. zbytocne mat statnu armadu, kedze pri napadnuti vacsim statom aj tak nema sancu. Viz. ceskoslovenska armada pri napadnuti zapadnych hranic Nemeckom.
  A naopak, co sa tyka tej energetiky, myslim si, ze stat je v tomto ohlade zly hospodar. Pozrime sa do USA, energiu zabezpecuje vela dodavatelov, konkuruju si a tlacia cenu v zasade dole. Ale u nas stat vytvoril v minulosti statny monopol na energiu a to je teraz problemom, pretoze konkurencia sa len pomaly presadi. Ale verim, ze ak energeticky trh nebude regulovany, vstupia novi investori a cele SPP z trhu odide, ak nezmeni strategiu. Uz nebude chraneny statom. Podla mna to nie je prirodzeny monopol, zby si dlhodobo na trhu udrzal na trhu 100%. Co sa tyka tych kanalov to je tiez klasicky biznis,... a mohol by som pokracovat...
  Taktiez nesuhlasim s nazorom o "minimalnom" socialnom poisteni, zdravotnictve a skolstve, ale to je mozno na dalsi clanok a dlhu dlhu diskusiu.
  A btw. koncepciu tzv. minimalneho statu rozvinul hlavne Hayek, to znamena, ze stat by mal tvorit len pravo. To je interpretacia politickej ekonomie. Toto tvrdenie vyvracia napr. Rothbard a Doc. Sima, zakladatel rakuskej ekonomie v Cesku a tvrdi, ze politik, ktory presadzuje minimalny stat nemoze uspiet, pretoze ho lahko preargumentuju. Len ziadny stat a ziadna dan moze byt spravna. Aj pravo by sa malo tvorit trzne. To je skutocna interpretacia liberalistickeho postoja.
  Postoj v clanku popisany je v ekonomii kdesi na pol ceste medzi keynesianstvom a hayekovskym chapanim ekonomie.
  Pekny den.
  publikované: 29.03.2008 15:25 | autor: hlas10 (e-mail, web, autorizovaný)
 17. A
  ...este k tej koncepcii Free banking, ta je zalozena na kryti bankoviek zlatom, tzn. ze peniaze maju vnutornu hodnotu. Stabilitu dolara, ked bol kryty zlatom dokazal drzat aj Fed, pokial nevydaval nove bankovky. Dnes je to o dovere ludi v to, ze si za peniaze nieco kupia, nie o tom, ze by sa emitovali nove peniaze. Fed skor "stahuje hotovost" z obehu cez vyhlasovanu urokovu sadzbu, ktoru banku nemusia respektovat, pripadne cez repoobchody. Problemom su ale oneskorenia na trhu, preto Milton Friedman navrhoval tzv. politiku pevnych pravidiel(napr. postupne mierne zvysovanie menovej baze) alebo ziadnu menovu politiku.
  publikované: 29.03.2008 22:00 | autor: hlas10 (e-mail, web, autorizovaný)
Pozor, na konci je potreba spočítať neľahkú matematickú úlohu! Inak komentár nevložíme. Pre tých lenivejších je tam tlačidlo kúzlo.Prevádzkované na CMS TeaGuru spoločnosti Singularity, s.r.o., © 2004-2014