Daimonion vonCave

Vytlač príspevok
Odporuč príspevok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

Mystifikácia kultúrnymi elitami III: r-artificiálne memplexy, alebo pop-kultúra

Po špecializačnej K-stratégii artificiálnych memplexov je čas sa pozrieť na druhú vývojovú možnosť, ktorú mali artificiálne memplexy pri rozpade feudálne kastovanej spoločnosti na demokratickú, teda na nešpecializačnú stratégiu, ktorá by umožnila replikáciu do čo najviac hláv pri čo najmenších energetických výdajoch. V biosfére sa tomu hovorí r-stratégia. Napríklad také myši majú veľa potomkov, ktorí nevynikajú ktovieakými schopnosťami (inteligenciou), zato ich je veľa v jednom vrhu a tie vrhy nasledujú v rýchlom slede niekoľkokrát do roka. Veľa myší ulovia predátori, ale vždy ich dosť prežije, a to je pre myšie gény rozhodujúce.
Pre artificiálne memplexy je cesta r-stratégie cestou zníženia miery komplexity a štrukturality. Čím jednoduchší memplex, tým viac hláv je schopných ho replikovať. Čím viac hook mémov obsahuje, tým lepšie. Je to cesta od špecializácie k univerzálnosti, k maximálnej prispôsobivosti na génovú normalitu.
Oproti mnohým organizmom s r-stratégiou, ktoré aj v minimalizovanej verzii predsa len obsahujú značnú génovú diverzitu dôležitú pre elementárne prežitie celku, artificálne meplexy majú možnosť sa minimalizovať skutočne do minimálnej miery. Základné kritérium je replikácia, a tak často stačí nejaký hook mém a pár mémov k nemu aby dokázal triviálny memplex plynúť populáciou ako mexická vlna športovým štadiónom, viď napríklad rôzne módne vlny v obliekaní.
Proces minimalizácie je ľahko sledovateľný v každej umeleckej oblasti. Napríklad kým od ranného stredoveku po klasicizmus vidíme v hudbe postupný prechod od ľudovej hudby cez gregoriánsky chorál a stále komplikovanejšiu sakrálnu hudbu po vznik sonát, koncertov a opier - s rastom demokratizácie vidíme štrukturálny ústup cez operety po muzikály, rockové opery až po čistú pop-music nech už je v akejkoľvek forme
Tak ako v prípade K-artificiálnych memplexov, aj pre r-artificiálne memplexy môžeme konštruovať morfné pole, ktoré budem nazývať r-morfné pole. Aj toto pole vytvoríme tak, že budeme postupne modifikovať jednotlivé mémy r-artificiálneho memplexu, čím v n-rozmernom poli dostaneme nového potomka pôvodného meplexu, ktorý sa líši v jedinej variácii.
Aké sú vlastnosti r-morfného poľa a čím sa líši od K-morfného poľa?
Zásadný rozdiel (a z toho vyplývajúce dôsledky) je v tom, že r-morfné pole vytvárajú r-artificiálne memplexy, ktorých štruktúra musí vyhovovať maximálnemu možnému počtu ich rozmnožovateľov. Preto sa skladajú z menej mémov a z nich ešte musí byť významný podiel hook mémov , ktoré vyvolávajú dráždenie tých najzákladnejších a najrozšírenejších percepčných štruktúr mozgu, a preto majú malú variabilitu. Preto sú r-mofné polia výrazne plochejšie, ako K-morfné polia a ich variabilita je rýchlejšie vyčerpaná. Toto má vplyv na rozdielnu dynamiku šírenia K-artificiálnych a r-artificiálnych memplexov.
K
-artificiálne memplexy môžu prechádzať generáciami, pričom môžu v K-morfnom poli postupne meniť svoju štruktúru. Môžu naberať nové a nové mémy, teda K-morfné pole získava na stále nových rozmeroch, v ktorých je možné vytvárať nové memplexy. Z toho vyplýva napríklad základný pocit umeleckých elít, že kreatívnosť umenia je nevyčerpateľná.
Obsiahnuť K-artificiálny memplex vyžaduje výnimočné úsilie, preto často pre získanie pocitu výnimočnosti stačí deviantnému jedincovi obsiahnuť už dávno vytvorený K-artificiálny memplex (napríklad Beethovenov koncert). To má za následok vysokú vertikálnu stabilitu veľkej časti K-artificiálnych memplexov, ktorú získavajú prenosom cez generácie ich rozmnožovateľov.
Naproti tomu r-artificiálne memplexy z dôvodu nízkej variability veľmi rýchlo vyčerpajú svoje morfné pole, a preto majú skôr charakter akýchsi vĺn, ktoré sa šíria populáciou hláv v rámci obmedzeného časového úseku. Majú teda horizontálny charakter a iba výnimočne presiahnu hladiny niekoľkých generácií. Ak sa tak aj stane, ide obyčajne o implementovanie takéhoto memplexu do symbiózy s K-artificiálnym memplexom. Ako príklad uveďme pokusy Georga Gershwina a iných, v hlavách ktorých sa K-artificiálny memplex klasickej kompozície zlúčil s r-artificiálnym memplexom jazzovej hudby.
Plochosť r-morfného poľa však neznamená reprodukčný neúspech v ňom obsiahnutých mémov, práve naopak. Z dôvodu nedeviantnej štruktúry kognitívnych schopností normálneho rozmnožovateľa r-artificiálneho memplexu stačí iba malý krok v r-morfnom poli, aby sa novo generovaný memplex mohol šíriť ako zdanlivo nový. Tomu napomáha aj nízky výdaj energie na obsiahnutie r-artificiálneho memplexu. Takto sa napríklad pôvodne zložité hudobné rytmické konštrukcie symfonických skladieb simplifikovali k základnému rytmu srdca pop-kultúry, kde stačí iba malá obmena tohoto rytmu a máme synkopický jazz, rock-and-roll, reage (alebo rýchlejšie ska), či techno.
Takto sa s generačne malými obmenami neustále vracajú tie isté mémy v obmedzenom množstve memplexov, kde si vzájomne iba vymenia miesta. Sú štandarne nerozhľadenými novými a novými generáciami hláv vnímané ako "nové štýly", hoci napríklad v pop-music ide stále len o rôzne variácie afrických rytmických spevov a prevažne anglosaskej ľudovej hudby (najmä írskej). Už som sa stretol viackrát s povzdychom hudobníkov a hudobných publicostov, že v pop-music sa už nič nič nové vymyslieť nedá. Podľa mojej mienky je to z vyššie uvedených dôvodov skutočne pravda, a táto pravda sa týka celej pop-kultúry, teda aj literatúry a jej vizualizovanej podoby - filmu.
Aby prežili, využívajú r-artificiálne memplexy všetky dostupné mekologické stratégie. Vytvárajú najmä účinné symbiózy s trhovými memplexami, pretože z dôvodu ich ľahkej replikácie do veľkého množstva kópií sú výhodným tovarom. Tieto symbiózy sú dokonca už v pokročilej mekologickej forme: v inštitucionálnom habitáte, napríklad v podobe showbiznisu, marketingových vydavateľstiev a podobne, ktoré si vyvinuli vynikajúce replikačné nástroje, ako napríklad predaj celých playlistov za výhodnejšiu cenu do rozhlasov, ako predaj jednotlivých memplexov.
Ďalší mekologický trik, ktorý najmä pok-kultúrne r-artificiálne memplexy využívajú už pravidelne je eukaryotizácia memplexov. Pod týmto pojmom myslím podobný proces, aký prebehol s našou pra-pra-pra bunkou, ktorá do seba vštrukturovala iné bunky a tie sa stali jej súčasťou. Napríklad každá mitochondria v každej našej bunke je vlastne organizmus s vlastnou DNA, hoci výrazne zredukovanou. Mitochondria poskytuje materskej bunke určité služby (uvoľnuje viazanú energiu) a za to sa jej materská bunka stará o rozmnoženie a udržanie štruktúry.
Takto aj r-artificiálne memplexy sa spájajú do jedného celku s inými podobnými a my ich vnímame ako určitý životný štýl. Pop-music bez toho dokonca ani nemôže existovať. S jednotlivými memplexami hudby býva pravidelne spájaný určitý memplex obliekania, výzoru, správania sa.
Za zmienku stojí ešte časté striedanie generačných vĺn šírenia r-artificiálnych memplexov, najmä v pop-music. Toto je synchronizované s nástupom nových generácií sapientov, ktorí majú záujem o vybudovanie si miesta v ustálenej hierarchii svorky starších generácií. Vzhľadom na dlhé obdobie neoténie mláďat sapientov je prakticky nemožné si toto umiestnenie vybudovať v krátkom čase. Táto situácia je výhodná pre r-artificiálne memplexy, pretože to umožňu využiť hook mémy viažuce sa na potrebu umistnenia sa v svorke na vzájomné súperenie o novo príchodzie hlavy tínejdžrov. Mémy starých r-artificiálnych memplexov sa snažia preskupiť do zdanlivo nových r-artificiálnych memplexov a tie využijú prirodzenú revoltu mladých sapientov na svoju replikáciu do ďalšej generácie hláv, ktoré to pociťujú ako vymdzenie voči starším generáciám.

dokončenie v pondelok...

Obsah cyklu

Mystifikácia kultúrnymi elitami I
Mystifikácia kultúrnymi elitami II
Mystifikácia kultúrnymi elitami III

Mystifikácia kultúrnymi elitami | stály odkaz

Komentáre

Pozor, na konci je potreba spočítať neľahkú matematickú úlohu! Inak komentár nevložíme. Pre tých lenivejších je tam tlačidlo kúzlo.Prevádzkované na CMS TeaGuru spoločnosti Singularity, s.r.o., © 2004-2014