Daimonion vonCave

Vytlač príspevok
Odporuč príspevok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

Mystifikácia kultúrnymi elitami III: K-artificiálne memplexy, alebo elitná kultúra

Jedna vývojová vetva artificiálnych memplexov sa adaptovala na nové podmienky špecializáciou na úzke vrstvy elít. Len bolo treba obsadiť nové mekologické niky. Je to typická K stratégia, ktorá prežila z pôvodne kastovaniej spoločnosti. Kľúčové v tomto procese boli hook mémy výlučnosti, ktoré posilňujú pocit vyššieho postavenia v hierarchii tlupy. Artificiálne memplexy sa mohli šíriť naďalej v mocenských štruktúrach potvrdzujúc im ich pocit výlučnosti, a to činia dodnes. Patrí k dekóru mocenských elít navštevovať koncerty vážnej hudby, výstavy umenia a iné "náročné" umelecké podujatia.
Artificiálne memplexy však mohli obsadzovať aj hlavy jedincov, ktorí už mali dosť voľného času na ich replikáciu hoci neprináležali k mocenským štruktúram. Súhrnne zvykne takáto sorta sapientov sama seba nadnesene nazývať intelektuálna vrstva. Do tejto vrstvy samozrejme patria tí umelci, ktorí replikujú a transformujú artificiálne memplexy. Patria sem aj tí jedinci, ktorí sú geneticky sformovaní na komplexnejšie vnímanie prostredia, už spomínaní deviantní jedinci, ktorí v každej populácii tvoria zhruba okolo 5% z celkového počtu. Vďaka už spomínaným civilizačným procesom nie sú normálnou väčšinou ostrakizovaní, môžu vytvárať society, dokonca môžu mať pocit výlučnosti a nadradeného postavenia nad normálnou väčšinou. Z toho pochádza nimi šírený eufemistický memplex: "Umelci (intelektuáli) sú soľou zeme".
Artificiálne memplexy sa môžu v tejto vrstve šíriť a diferncovať na špecializované rody, druhy, poddruhy atď, pričom na svoje prežitie využívajú špecializačnú K adaptačnú stratégiu, preto ich ďalej budem nazývať K-artificiálne memplexy.
Zaujímavou vlastnosťou K-artificiálnych memplexov je nevyhnutnosť vytvárania symbióz s inými memplexami. Na svoje šírenie potrebujú hlavy, ktoré majú tú nevýhodnú vlastnosť, že majú biologické potreby, teda hlavne - potrebujú ekonomické zdroje na prežitie. V kastovanej spoločnosti v symbióze s memplexami moci boli existenčné zdroje zabezpečené prostredníctvom zdrojov centier moci. Tieto zdroje ovšem pre intelektuálnu vrstvu väčšinou nie sú priamo dostupné, preto sa často K-artificiálne memplexy symbioticky spájajú s memplexami, ktoré by sme mohli označiť rodovým názvom ideologické, napríklad národné, náboženské, stranícko-ideologické a podobne. Ideologické memplexy vytvárajú s memplexami moci buď symbiotické vzťahy, alebo v sebe memplexy moci obsahujú, podobne ako bunky ríše eukariota v sebe obsahujú bývalé samostatné organizmy (napríklad každá naša bunka v sebe obsahuje mitochondrie s vlastnou DNA).
Za všetky uvediem príklad symbiózy národného memplexu a K-artificiálnych memplexov. Zákledným hook mémom národného memplexu je mém súnaležitosti k národu, ktorý sa hákuje na vrodené socializačné kognitívne štruktúry tlupy opíc. Ide napríklad o vymedzovanie sa voči iným tlupám, prípadne obrana pred nimi. Každá symbióza národného memplexu a K-artificiálnych memplexov preto obsahuje obranný mém povedzme "obrana národnej kultúry", alebo "bez národnej kultúry niet národnej samostatnosti", ktoré sa priamo hákujú na vrodené obavy o zachovanie vlastných génov tlupy. Pomocou takýchto štruktúr sa dajú získať zdroje od tých jedincov, ktorí inak nie sú schopní replikovať K-artificiálne memplexy o to ľahšie, že väčšina súčasných makrosociet sapientov je organizovaných memplexami národných štátov, ktoré získavajú a redistribuujú zdroje sprostredkovane cez svoje inštitúcie.
Úmerne s liberalizáciou a demokratizáciou spoločnosti narastala druhová diferencovanosť K-artificiálnych memplexov. Najzretelnejší bol tento vývoj koncom 19. a hlavne v priebehu 20. storočia. Vytvorila sa široká škála umeleckých štýlov. Otázka prečo je tomu tak rozhodne nie je bez zaujímavosti a je spojená s dvoma rovinami: génovou a mémovou.

pokračovanie zajtra...

Obsah cyklu

Mystifikácia kultúrnymi elitami I
Mystifikácia kultúrnymi elitami II
Mystifikácia kultúrnymi elitami III

Mystifikácia kultúrnymi elitami | stály odkaz

Komentáre

Pozor, na konci je potreba spočítať neľahkú matematickú úlohu! Inak komentár nevložíme. Pre tých lenivejších je tam tlačidlo kúzlo.Prevádzkované na CMS TeaGuru spoločnosti Singularity, s.r.o., © 2004-2014