Daimonion vonCave

Vytlač príspevok
Odporuč príspevok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

Ľudské práva ako ultrasebecké mémy

Prológ: Benedikt XVI. a urážka Islámu

V septembri 2006 pápež Benedikt XVI. poskytol médiám príležitosť zas niečo škandalizovať tým, že zacitoval názor byzantského cisára zo 14. storočia. Názor sa týkal Islámu ako škodlivej a zlej vierouky. Vzhľadom na to, že Byzantský cisár bol vlastne nielen de iure Rímskym cisárom, ale aj najvyššou autoritou východnej kresťanskej cirkvi, bol jeho názor v teologickej argumentácii iste relevantný . Teologická oprávnenosť argumentácie Benedikta XVI. je nám ťažko posúditeľná, nakoľko ide o jedného z najvýznamnejších katolíckych teológov, ktorý ešte ako kardinál viedol Kongregáciu svätej náuky, čo je nástupná inštitúcia po Kongregácii rímskej a všeobecnej inkvizície, teda inštitúcií v otázkách teologických nanajvýš zdatných, ba podstatných.

Ale nie o teologickom obsahu bude reč, ale o dôsledkoch toho prejavu a niektorých aspektoch príčin týchto dôsledkov. To že teologická argumentácia Benedikta XVI. pobúrila moslimov je samozrejmé, sú to napokon hlavní náboženskí súperi kresťanstva v Európe. Pápežov prejav však narazil na politickú a intelektuálnu kritiku v kresťanskom civilizačnom okruhu, teda v Európe, Amerike, Austrálii a podobne, a to hlavne v ľavicových intelektuálnych a politických kruhoch.

Tento moment rozhodne nestráca zvláštne čaro a inšpiroval ma k nasledujúcej úvahe, ktorá sa bude obecne týkať ľudských práv, špeciálne však práva slobodne vyznávať náboženstvo.

Stručný terminologický slovník

Tento článok je postavený na znalostiach z oblasti rôznych evolučných vied, ako je evolučná biológia, evolučná psychológia, memetika a ekológia. Pre čitateľov, ktorí sa v týchto oblastiach nepohybujú poskytnem stručný terminologický slovník.

 • Sapient . P od tým rozumiem príslušníka živočíšneho druhu Homo sapiens spiens. Prečo nepíšem človek? Dôvodom je to, že pod pojem človek sa skrýva antropocentrická predstava výnimočnosti nášho druhu, predstava, ktorá je z evolucionistického hľadiska neudržateľná. Slovo sapient teda používam kvôli terminologickému zvýrazneniu podstaty človeka.
 • Mém . M ém je elementárna prenositeľná jednotka kultúry sapientov. K aždá myšlienka, každé slovo je mém, každý jednotlivý prvok kultúry sapientov, ktorý môžeme oddeliť od iných podobných prvkov je mémom. Napríklad každé písmeno každého slova. Každú jednotlivú časť oblečenia, či nota hudobnej skladby, alebo ťah štetca na plátne. Každá jednotlivá súčiastka stroja, každý pracovný úkon môžeme považovať za mém. Každá mincá, hocijaký peniaz je tak isto mémom. Mémy sa šíria rozmnožovaním, replikovaním, medzi sapientmi. Toto replikovanie sa nazýva napríklad imitovanie, alebo učenie. Mémy sa replikujú s rôznou presnosťou, preto podliehajú Darwinovmu zákonu prírodného výberu a iným evolučným zákonitostiam.
 • Mémplex . Mémy sa podobne ako gény dokážu iba zriedkavo šíriť samé. Väčšinou vytvárajú účelové zoskupenia, ktoré sa nazývajú mémplexy (mémové komplexy). Mémplex má podobný charakter ako organizmus v živej prírode, pretože sa replikuje ako celok. Príkladom mémplexu môže byť náboženstvo.
 • Imunitné mémy . Toto je môj pojem,. preto ho asi ťažko nájdete inde. Každý mémplex, ktorý má udržať svoju integritu obsahuje mémy, ktoré bránia iným mémom aby sa stali súčasťou mémplexu. Dobrým príkladom sú náboženstvá, alebo politické ideológie. Obe obsahujú celý rad mémov, ktoré zabraňujú dezintegrácii spomínaných mémplexov. Pojem kacírstva, alebo rôzne protiargumenty na obranu mémplexov sú príkladmi imunitných mémov.
 • Mémosféra . Opäť môj pojem. Má byť mémovým ekvivalentom pojmu biosféra, teda celoplanetárny ekosystém mémov.
 • Habitat . V ekológii tento pojem označuje určitý priestor spoločne obývaný jednotlivými druhmi organizmov. V tomto článku budeme pod habitatom rozumieť spoločenstvo sapientov, ktorých hlavy spoločne obývajú jednotlivé mémy a mémplexy.
 • Sebecký mém . Tento pojem je odvodený od pojmu sebecký gén . Vyjadruje nasledovnú dynamiku replikácie mémov: mém, ktorý sa dokáže replikovať lepšie ako podobný mém , ktorý to dokáže horšie, sa ocitá vo viacerých hlavách a vo viacerých mémplexoch. Napríklad mém, ktorý vjydruje poživačný vzťah k čerpaniu spoločných zdrojov sa šíri v hlavách sapientov rýchlejšie a vo väčšom množstve ako mém, ktorý vedie sapienta ku zrieknutiu sa časti zdrojov a striedmosti.
 • Zdatnosť mému ( fitness ) . Pojem prevzatý z evolučnej biológie tu vyjadruje schopnosť mému ocitnúť sa v čo najviac potomkoch.
 • Ultrasebecký mém . Ide o taký mém, ktorý sa šíri v populácii tak, že v konečnom dôsledku zníži svoju zdatnosť (fitness). Napríklad mém sebevraždy je ultrasebecký mém. Čím viac zvyšuje svoju zdatnosť, tým ju viac zníži. V prírode sú známe príklady ultrasebeckých génov, napríklad u jedného druhu motýľa sa vyvinul ultrasebecký gén na chromozóme X, ktorý v samčích pohlavných bunkách likviduje tie spermie, ktoré majú chromozóm Y. Dôsledkom je, že u tohoto druhu je samčekov iba 5%.
 • Ekologická nika (ecological niche ) . Zjednodušene povedané ide o súhrn nárokov, či už teritoriálnych, chemických, potravinových, energetických a iných, ktoré má organizmus na svoje prežitie. Vo vede o mémoch budeme pod tým rozumieť niečo podobné: nároky na sapienta potrebné pre replikáciu daného mémplexu, nároky na energetické zdroje potrebné na túto replikáciu, nároky na iné zdroje.

Od prvého prikázania k strate imunity

Jadrom kritiky pápežovho prejavu (napríklad tu ) je, že posilňuje náboženskú neznášanlivosť, čo sa hneď ukázalo v rozhorčených moslimských reakciách na celom svete . N o a za týmto jadrom je nevypovedaný, pretože implicitne „samozrejmý“ predpoklad, že posilňovať náboženskú neznášanlivosť je bez diskusie zlé.

M ém náboženskej znášanlivosti v kresťanskom mémickom ekosystéme vznikol prostou negáciou mému náboženskej výlučnosti, ktorý vznikol veľmi veľmi dávno v judaizme. Napokon hneď prvé a údajne najdôležitejšie Božie prikázanie znie: Ja som Pán, tvoj Boh! Nebudeš mať iných bohov okrem mňa! “ Nie je bez zaujímavosti, že tento mém výlučnosti zasa vznikol prostou negáciou dovtedy panujúcej tolerancie k rôznym kmeňovým božstvám.

Problémom pre prostú replikáciu tohoto mému je to, že sám o sebe sa rozmnožiť nedokáže, musí byť súčasťou celého náboženského mémplexu — vierouky — a tá už je schopná replikácie do hláv sapientov. Lenže mémplex judaistickej a kresťanskej (a islámskej) vierouky trpí historickou zaťaženosťou náboženských textov zahrnutých v Tóre a Svätom písme. Tieto sú vnútorne tak nekonzistentné, že vierouka musí tieto texty neustále interpretovať, teda z pohľadu mémetickej teórie, musí do vieročného mémplexu inkorporovať raz jeden inokedy iný mém z mémplexu posvätného textu (inak pekný príklad horizontálneho prenosu mémov). Toto samozrejme vedie k značnému nárastu mutácií pri replikácii z jednej hlavy do druhej. Mutácie sú závislé od vrodenej stavby sapienta, ktorá má značnú variabilitu. Logickým dôsledkom je tendovanie kresťanskej vierouky k druhovej nestabilite, alebo inak povedané k neustálemu vzniku nových a nových vieroúk, teda nových druhov memplexov triedy kresťanská vierouka.

Z ekologického pohľadu majú tieto druhy mémplexov jeden ekologický habitat (všetkých sapientov na svete) a prekrývajúce sa ekologické niky. Ak sa prekrývajú ekologické niky nastáva druhová súťaž o zdroje — boj o sapientov. V štruktúre súperiacich mémplexov prevažuje význam imunitných mémov, čo sa v našom prípade prejavilo manipuláciou sapientov v náboženských vojnách reformácie a protireformácie (obdobie 30-ročnej vojny). Vzhľadom na skutočnosť, že sa spomínané mémplexy zreplikovali na približne vyrovnaných nikách, nebolo možné vojnou rozhodnúť ekologickú rovnováhu, čo vyústilo do tzv. Vestfálskeho mieru .

Z nášho pohľadu je dôležité, že sa vytvorila situácia, kedy mém náboženskej tolerancie mal vyššiu šancu na replikáciu. Prvou a hlavnou obeťou Vestfálskeho mieru bolo oslabenie imunitných mémov jednotlivých vieroučných mémplexov. Mémplexy a organizmy s oslabeným imunitným systémom sú vystavené rozkladu a následne zániku.

Ultrasebeckosť mémov v ekosystéme mémplexov ľudských práv

Charta ľudských práv je ekosystém rôznych mémplexov, ktoré sú spojené rôznou mierou symbiózy. Vznikol rozkladom a reorganizáciou mémplexov, ktoré dominovali stredovekej Európe. Hlavným mémom tejto charty je právo sapienta na nejaké zdroje, alebo na nejakú ochranu v sociálnych interakciách. Kým stredoveké mémplexy boli druhmi, ktoré všetky boli odvodené od kresťanských mémplexov, a teda obsahovali hlavne povinnosti sapienta voči Bohu a jeho zástupcom na Zemi, tak Charta ľudských práv obsahuje výlučne iba práva, preto sa tak úspešne šíri v hlavách sapientov. Ako hlavný dôvod presadenia sa mémplexu ľudských práv uvediem:

 • Je výhodnejšie prijímať ako dávať, preto mém práva na niečo sa úspešnejšie replikuje ako mém povinnosti niečoho.
 • Pôvodné mémplexy stratili imunitné mémy, preto neboli schopné sapienta manipulovať k povinnostiam. Stratil strach z autorít.
 • Ekologická situácia, kedy predchádzajúci úspech stredovekého zrodu Európy a následného rozšírenia európskych mémplexov silou do celého sveta dočasne oslabili zdroje pre existenciu konkurenčných mémplexov. Chýbal konkurenčný tlak iných náboženských mémplexov, ktorý by posilnil znova selekčným tlakom také európske náboženské mémplexy, ktoré by mali silnú imunitu.
 • Transformácia kresťanských náboženských mémplexov do nových veľmi nestabilných, no ultrasebeckých mémplexov, ako sú politické ideológie komunizmu a fašizmu. Tieto mémplexy síce mali prehnane vysoký podiel imunitných mémov, ale pravdepodobne práve tento mimoriadne vysoký podiel viedol k rýchlemu vyčerpaniu zdrojov sapientov, a preto ich možno označiť za ultrasebecké. Následkom toho bola opäť prirodzená negácia, teda vytvorenie takých mémplexov, ktorých imunitným mémom je odmietanie imunity.

Áno, viaceré mémy Charty ľudských práv sú v mémplexe s mémom imunity, ktorý zakazuje imunitné mémy svojho obsahu. Demonštrujme si to na príklade Článku 10 „Sloboda myslenia, svedomia a náboženského vyznania, odst.1“ :

Každý má právo na slobodu myslenia, svedomia a náboženského vyznania. Toto právo zahŕňa slobodu zmeniť svoje náboženské vyznanie alebo vieru, ako aj slobodu prejavovať svoje náboženské vyznanie alebo vieru sám alebo spoločne s inými, či už verejne alebo súkromne, bohoslužbou,vyučovaním, vykonávaním úkonov a zachovávaním obradov.


Kedže sa tu nikde nezvýhodňuje nejaký náboženský mémplex, tak tento implicitne obsahuje imunitný mém: je zakázané potláčať náboženskú slobodu , teda sú zakázané náboženské imunitné mémy, ako sa na vlastnej koži presvedčil aj pápež.

Je zrejmé, že takýto mémplex má šancu sa šíriť iba v ekosystémoch, kde náboženské mémplexy majú oslabený imunitný systém. Napomáha tomu aj silný symbiotický vzťah mémplexov ekosystému Charty ľudkých práv s mémplaxami ekosystému moci. Charta síce ešte nie je súčasťou Ústavy Európskej únie, ale je právne záväzná u jej členov. Je teda replikovaná silou.

Tu si treba uvedomiť, že v prípade Charty ľudských práv ide o ideologický (čo je náboženstvo len bez Boha) ekosystém mémplexov, ktoré ovšem obsahuje ultrasebecké mémy tolerancie (v tomto prípade náboženskej), teda mémy, ktoré oslabujú fitness samotnej Charty. Ak sa totiž stretne v súťaži o ten istý habitat s iným náboženským ekosystémom, alebo mémplexom, napríklad Islámom, ktorý obsahuje dostatok imunitných mémov, tak musí zákonite súťaž prehrať.

Epilóg: Stav západného civilizačného ekosystému mémplexov

V západnom civilizačnom ekosystéme silnie replikácia ekosystému mémplexov Charty ľudských práv, ktorý súťaží o ten istý habitat so starými kresťanskými mémplexami.

Zároveň sa oslabuje imunita mémplexov západného civilizačného okruhu. Mémplexy ľudských práv posilňujú hedónistické správanie sapientov a znižujú schopnosť udržať a ochrániť si svoje zdroje (hlavy sapientov) motiváciou sapientov pomocou imunitných mémov. Vrodená prirodzená agresivita sapientov si vyberá hedónistické mémplexy vo forme adrenalínových aktivít, kolektívnych športov, či iných „bezhodnotových“ mémplexov. Ak sú hodnotové, tak iba okrajovo, napríklad viazané na prirodzenosť rasizmu. Tieto ovšem nemajú šancu sa rozvinúť, pretože sú replikované iba deviantnými menšinami a navyše sú potláčené mémplexami moci, ktoré sú v symbióze s mémplexami Charty. Mémplexy ľudských práv zároveň ultrasebecky posilujú také správanie sapientov, ktoré vedie k znižovaniu natality kresťanskej európskej populácie.

Islám je na vzostupe, ako presvedčivo dokazuje vo svojej slávnej práci Samuel Huntington „ Stret civilizácií .“ V zostup Islámu je zároveň sprevádzaný posilovaním imunitných mémov na úkor replikácie tolerantných mémov. V západnej Európe rastie početná komunita moslimov, pričom radikálne druhy mémplexov Islámu sa úspešne replikujú medzi mladými sapientami, ktorí sa snažia uspieť v hierarchii tlupy, k čomu im radikálny Islám poskytuje príťažlivé mémy. V Isláme obsiahnuté mémy, ktoré určujú postavenie samcov a samíc úspešne podporujú natalitu moslimov. Ako povedal Muammar al-Gaddafi (parafrázujem): „ Je kontraproduktívne útočiť na neveriacich bombami. Stačí si udržať nárast moslimskej populácie v západnej Európe a o 30 rokov bude väčšinová.

Máme tu teda situáciu, kedy môžeme skoro v priamom prenose sledovať zatiaľ nám neznáme evolučné zákonitosti mémosféry. Možno tieto zákonitosti sú v pozadí zániku veľkých civilizácií.


Anima Et Machina | stály odkaz

Komentáre

 1. Je to bezesporu zajímavě koncipovaný příspěvek.
  Až na to, že islám a i budhismus, jsou prapůvodně daleko tolerantnější věrouky než katolicismus.
  Kdyby absentoval fenomén světového hladu a bídy, spůsobený kapitalismem, nebyla by potřebná ekonomická migrace a nevytvářely se tlup nekatolíků ve vyspělé Evropě, kde je minimálně čtyřicet procent občanů za hranicí bídy a strádání.Koho z vyspělé Evropy napadne emigrovat do Bahrajmu? No pár asi jo, ale ostatní očekávají sociální síť pod mostem SNP.To je v Bratislavě.
  publikované: 23.07.2010 08:12 | autor: Mito (e-mail, web, autorizovaný)
 2. Opak je pravdou
  Jednak buddhizmus nie je vierouka, ale filozofický systém, ktorý je podkladom pre rôzne vierouky, ale Islám je od počiatku krajne militantné náboženstvo. Jeho zakladaeľ Muhammad ho od počiatku šíril vojensky a Korán je plný výziev ozbrojeného boja proti nevercom. Až neskôr sa požiadavka vyvražďovania nevercov zmiernila možnosťou platenia dane pre neveriacich.
  Nikto ovšem nie je schopný bojovať neusále, preto vlastne moslimovia „hrešia“ na požiadavky svojho proroka a všelijako to teologicky obkecávajú.
  Kresťanstvo na druhej strane je od počiatku antimilitantné. Jeho zakladateľ Joshua a hlavný šíriteľ s.Pavol odmietajú násilie a teologickým jadrom kresťanstva je odpustenie hriechov. To, že sa na toto jadro v reálnej politickej praxi muselo „hrešiť“ sa neskôr takisto všelijako teologicky obkecávalo (podobne ako v Isláme).

  No a k tej politicky naivnej časti komentára. Hlad a bieda ak sú spôsobené kapitalizmom tak je to v dôsledku premnoženia sapientov na planéte. Pred rozvojom kapitalizmu bolo na Zemi asi pol miliardy sapientov. Rovnako teda možno povedať, že kapitalizmus umožňuje žiť násobne viac príslušníkom nejakého druhu ako ktorákoľvek predchádzajúca spoločenská formácia.
  Nerovnosť je prirodzená, je základom fungovania Vesmíru, je to prírodný zákon, ktorý sa nedá obísť, alebo porušiť rovnako ako gravitačný zákon. Ak sa niekde nerovnosť umelo zníži, inde sa prirodzene rozšíri. Dá sa dokázať, že existuje niečo ako zákon zachovania nerovnosti.
  Toto nie je politický názor, ako v predchádzajúcom komentári, to je zjednodušená interpretácia vedeckých poznatkov, ktoré sú apolitické.
  publikované: 23.07.2010 10:23 | autor: daimonion (e-mail, web, autorizovaný)
 3. Daimonion,
  rada ta citam..ale ten koment..to snad nie..:( sklamal si ma..viem ze na tom nezlazezi..
  publikované: 23.07.2010 11:14 | autor: jajaj (e-mail, web, neautorizovaný)
 4. Nebudu polemizovat s vieroukovými názory.
  Vím, že se to nedá.
  Ohledně nerovnosti, jako základu fungování Vesmíru, však se chci důrazně ohradit.Nevím kde jsi studoval yákonitosti a fyzikální zákony, ale já jsem studoval něco úplně jinýho. Proto také dodnes vědci přes kvarky stále hledají to něco, co chybí, aby fungovala teorie velkého třesku, rozpínání a následného smršťování Vesmíru, jako dokladu rovnováhy.
  Nesouhlasné stanovisko mám i s Tvou interpretací kapitalismu.
  Kapitalismus je filosoficky postaven né na demokracii ani ohleduplnosti, je postaven na celkem prozaických zásadách.
  Bezohlednosti, nekultúrnosti, tužbě zbohatnout za každou cenu, ostrých loktech a absenci loajality.
  Pokud nesouhlasíš, odkazuji na veřejně dostupné prezentace z kokolébky demokracie, evropských a jiných utečenců, kteří vyvraždili původní obyvatelstvo.
  publikované: 23.07.2010 11:41 | autor: Mito (e-mail, web, autorizovaný)
Pozor, na konci je potreba spočítať neľahkú matematickú úlohu! Inak komentár nevložíme. Pre tých lenivejších je tam tlačidlo kúzlo.Prevádzkované na CMS TeaGuru spoločnosti Singularity, s.r.o., © 2004-2014